292- مقرر گردید شهردار محترم طرح ساماندهی آرامستان و گلزار شهدا را به صحن شورا ارائه دهند.
293- مقرر گردید مبلغ 30/000/000 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.