به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر و شهردار محترم تشکیل گردید .
عطف به نامه شماره الف/5750/18 مورخ 96/07/04 شهردار محترم، به استناد قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و بر اساس طرح جامع مصوب شهر ، این شهرداری در نظر دارد نسبت به تملک سه قطعه زمین به شرح نقشه و مشخصات پیوست با کاربری فضای سبز جهت احداث پارک محله ای در سه نقطه شهر اقدام نماید . پرداخت حقوق مالکان به شرح ذیل خواهد بود :
الف : واگذاری عوض اراضی تملک شده از اراضی مشابه متعلق به شهرداری با نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری و با تصویب شورای اسلامی شهر
ب : تعیین بهای عادلانه اراضی توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری و پرداخت آن بصورت نقدی پس از تصویب شورای اسلامی شهر ، در جلسه شماره 15 مورخ 96/07/05 مطرح و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع داده شد بود جلسه با قرائت قرآن شورع شد و در ا دامه شهردار محترم توضیحاتی در خصوص قوانین اراضی مسکن و تملک در شهرداریها را توضیح دادند و در خصوص 3 نقطه از شهر که 3 قطعه زمین جهت احداث پارک محله ای توضیحاتی را ارائه نمودند و هر کدام از اعضای کمیسیون سوالات تخصصی خود را اعلام نمودند و اقای شهردار نیز توضیحات قانونی در این خصوص اعلام نمودند و از پیگیری و توافقات اولیه با مالکان خبر دادند. پس از بحث و تبادل نظر اعضای کمیسیون خواستار اجرای تمامی مراحل قانونی از سوی شهردار محترم نسبت به تملک این 3 قطعه زمین شدند.در خاتمه شهردار محترم توضیحاتی در خصوص مناقصه پل غربی و روند انتخاب پیمانکار ارائه نمودند.

*مصوبات کمیسیون های شورای اسلامی شهر پس از طرح و تصویب در جلسه رسمی شورا دارای اعتبار می باشد*