بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 11 تیر 98 جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری و جناب آقای رشوند مسئول امور مالی شهرداری تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای نظری اصل آغاز شد.سپس آقای آیت نظری اصل ضمن خیر مقدم به همکاران به موضوع جلسه از جمله گزارش شش ماهه دوم و تفریغ بودجه توضیحات کلی ارائه و خواستار توضیحات از آقای رشوند شدند . آقای رشوند گزارش مبسوطی در خصوص عملکرد شش ماهه دوم که در حدود 4 میلیارد تومان در شش ماهه دوم درآمد شهرداری بوده که بیشتر عوارض کالا و ارزش افزوده و سهمیه قیر و تبصره 2 ماده39 و سهمیه کامیون بوده و به سوالات همکاران پاسخ دادند و در خصوص هزینه های خدمات اداری 305 میلیون تومان و حوزه خدمات شهری 1/000/000/000  ریال توضیحاتی ارائه نمودند.

آقای قدوسیان به ماده 67 قانون شهرداری ها که مقرر می دارد شهرداري مكلف است منتهي تا روز آخر دي ماه بودجه ساليانه خود را به شورای اسلامی شهر پيشنهاد نمايد و شورای اسلامی شهر نيز بايد قبل از اسفند ماه هر سال ‌آن را رسيدگي و تصويب كند و همچنين شهرداري موظف است تفريغ بودجه هر سال را تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به شورای اسلامی شهر تسليم و شورای اسلامی شهر نيز ‌بايد تا آخر خرداد ماه آنرا رسيدگي و تصويب نمايد اشاره نمودند و علت دیرکرد را خواستار شدند که آقای رشوند بعلت بازبودن حساب قیر و اختلاف قیمت توسط وزارت کشور و سازمان شهرداریها و سازمان عمران و نیز میزان درآمد شهرداری از سهمیه قیر که نامشخص بود و هزینه های عمرانی که قیمت آسفالت به علت مشخص نبودن قیمت قیر مجهول باقیمانده بود.

آقای علی اکبر کرمی به دیرآمدن تفریغ بودجه و بودجه سالیانه و گزارش مالی ماهیانه و شش ماهه انتقاد و خواستار ارسال به موقع شهردار محترم شدند و به ماده 71 قانون شهرداریها اشاره نمودند که مقرر می دارد شهرداري مكلف است هر شش ماه يكبار منتهي تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعي از درآمد و هزينه شهرداري را كه به تصويب شورای اسلامی شهر شهر رسيده براي اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال نمايد و هم چنين شهردار مكلف است هر 6 ماه يكدفعه آمار كليه‌ عمليات انجام شده از قبيل خيابان‌ سازي و ساختمان عمارات و ساير امور اجتماعي و بهداشتي و امثال آنرا براي اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه ‌اي ‌از آن را به وزارت كشور بفرستد و همچنین به ماده 99 قانون شهرداریها در خصوص ارائه گزارش مالی شش ماهه و ماهیانه پانزدهم هر ماه اشاره نمودند آقای رشوند گزارش تفریغ بودجه سال97 شهرداری را ارائه نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.