بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 22 مهر 98 جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر شریفیه و آقای سعید رشوند مسئول محترم امور مالی شهرداری تشکیل با قرائت قرآن توسط آقای نظری اصل آغاز شد.
آقای آیت نظری اصل رئیس محترم کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر ضمن خیر مقدم به حاضرین و عرض تسلیت بمناسبت فرارسیدن اربعین حسینی به موضوع جلسه پرداختند و سوالاتی در خصوص درآمدها شش ماهه اول و میزان تحقق درآمدها ، نسبت درآمد شش ماهه اول سال 98 نسبت به بودجه سال 98 مطرح و آقای رشوند و آقای شهردار توضیحات مبسوطی ارائه نمودند که در خصوص درآمدهای محلی تا حدودی مطلوب بوده ولی کمکهای دولتی اصلاً خوب نبوده و تقریباً 30 درصد بودجه محقق شده است و با توجه به عدم تحقق کمکهای دولتی و فروش اموال غیر منقول و بقیه موارد درآمد خوب بوده است.
آقای احمد قدوسیان نیز سوالاتی را در خصوص درآمد و هزینه های شهرداری در شش ماهه اول سال 98 مطرح نمودند که آقای رشوند به سوالات پاسخ دادند.

مصوبه:

1-نامه شماره 5590 مورخ 97/7/13 شهردار محترم،يك نسخه گزارش عملكرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ اين شهرداري با اعتباري بالغ بر ۲۶۳ / ۷۳۶ / ۸۳۰ / ۳۰ ريال تقديم مي گردد، گزارش ارائه شده در سه بخش وظيفه خدمات اداري به مبلغ ۳۶۱ / ۱۲۹ / ۳۱۸ / ۳ ريال ، وظيفه خدمات شهري به مبلغ ۸۷۳ / ۴۵۱ / ۰۴۱ / ۱۵ ريال و بخش وظيفه عمران شهري به مبلغ ۸۲۴ / ۰۳۹ / ۱۲۸ / ۸ ريال كه با رعايت موضوع ماده ۶۷ قوانين و مقررات شهرداري تهيه و تنظيم گرديده است . در جلسه مطرح و مورد تصویب اکثریت اعضای کمیسیون برنامه ،بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.