بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 12 اسفند 99 جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر شریفیه تشکیل شد.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی شروع شد.
آقای آیت نظری اصل ریاست محترم کمیسیون برنامه ، بودجه و عمران شهری ضمن خیر مقدم و خسته نباشید به همکاران به موضوع جلسه و مشکلات باغداران در انتهای مزار اشاره نمودند و خواستار حل این مشکل شدند و همکاران و اعضای کمیسیون در این خصوص بحث و تبادل نظر نمودند.
مصوبه:
1-نامه شماره 3387 مورخ 5 / 12 / 1399 سرپرست محترم شهرداری ، همانگونه كه مستحضريد ضلع جنوبي آرامستان ساليان گذشته توسط دهياري ديوار و فنس كشي شده است با توجه به مراجعات مكرر كشاورزان و باغداران و اظهار نارضايتي از وضعيت نهر آب و مسير عبوري جهت تردد به باغستان در مورخ 04 / 12 / 99 جلسه اي در دفتر آن شورا برگزار گرديد و متعاقبا در عصر همانروز بازديد ميداني از ضلع جنوبي آرامستان و مسير نهر آب انجام گرديد نظر به اينكه كشاورزان اظهار مي دارند هيچگونه وقف نامه كتبي جهت اهداء زمين به منظور توسعه آرامستان به دهياري وقت و يا شهرداري داده نشده و صرفا بصورت شفاهي بوده و بنا به اظهار كشاورزان و مالكين ديوار احداثي در اراضي كشاورزان بوده و توسط شهرداري تصرف گشته است خواهان استرداد اراضي و جابجايي فنس كشي انجام شده و ساماندهي نهر جوي آب مي باشند . اينك نظر به اينكه اين مشكل چند سالي است لاينحل باقيمانده است بدينوسيله درخواست مي گردد چنانچه مستندات و مداركي دال بر وقف زمين(با تعيين حدود اربعه) جهت توسعه آرامستان وجود دارد مستندات جهت حفظ و صيانت از بيت المال جمع آوري و طي مراحل قانوني توسط شهرداري صورت پذيرد، و اگر چنانچه واقعا زمين مورد نظر متعلق به كشاورزان مي باشد جهت جلوگيري از تضييع حقوق آنان مطابق با صورتجلسه تنظيمي پيوست ديوار احداثي تخريب، فنس موجود جابجا و جدولگذاري نهر آب صورت پذيرد. با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون برنامه ،بودجه و عمران قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.