بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 19 آبان 99 جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر و جناب آقای رشوند سرپرست محترم شهرداری شریفیه و جناب آقای مهندس بهنامی مسئول محترم واحد عمرانی شهرداری تشکیل شد.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی شروع شد.
آقای نظری اصل ریاست محترم کمیسیون با قرائت لوایح شهرداری ارجاع شده به کمیسیون ضمن ارائه توضیحات مختصری در خصوص آنها از آقایان رشوند و بهنامی خواستار توضیحات تکمیلی شدند.
آقای شوند نیز توضیحات مبسوطی را در خصوص لوایح ارسالی و همچنین گزارش شش ماهه دوم سال 98 شهرداری بیان نمودند و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ایشان همچنین به سوالات اعضای محترم کمیسیون پاسخ دادند.
آقای مهندس بهنامی نیز در خصوص پروژه آسفالت سطح شهر و شاریط موجود توضیحاتی ارائه نمودند.
آقای علی اکبر کرمی ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه شهرداری از عدم گزارش ماهانه مالی شهرداری انتقاد نمودند و نیز خواستار پیگیری تخریب فنس های رودخانه شرقی شدند.
آقای حسن بهتویی نیز در خصوص نصب سرعت گیرها و استعلامات صورت گرفته مطالبی را بیان نمودند.
مصوبات:
1- نامه شماره 2324 مورخ 14 / 08 / 99 سرپرست محترم شهرداری ، اين شهرداري در نظردارد با اعتباري بالغ بر ۰۰۰ / ۰۰۰ / 360 ريال نسبت به استفاده ازخدمات مشاوره اي در زمينه هاي ،آموزش كادرفني و نظارت بر پيمان و تهيه متره و اسناد مناقصه بررسي و تصويب طرح هاي شهرداري، شركت در جلسات كميسيون تحويل موقت و قطعي و … از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد. حال با عنايت به ضوابط اعلام شده از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كل كشور، ( بند ۸ فرم شماره ۲ ن ۱۳۹۲ مربوط به واگذاري انجام وظايف و فعاليتهاي قابل واگذاري به شركت ها از طريق مناقصه به منظور رعايت تشريفات مناقصه)، خواهشمند است ضمن بررسي مجور مربوطه از محل اعتبارات وظيفه عمراني صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد . بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادارخواهد شد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.
2-نامه شماره 2305 مورخ 11 / 08 / 99 سرپرست محترم شهرداری ، با توجه به درخواست پرداخت مبلغ مابه التفاوت نرخ ارز طي نامه شماره 142 / 97 مورخ 10 / 10 / 97 و پرداخت مابه التفاوت نرخ قير شركت راه سازان افق ايرانيان مجري قرارداد شماره 26 / 25 / 4163 مورخ 12 / 05 / 96 با موضوع زير سازي و آسفالت باندهاي كندرو شمالي و جنوبي بلوار امام علي (ع) ” با استناد به بخشنامه شماره 376049 / 97 مورخ 18 / 07 / 1397 با موضوع دستور العمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل و همچنين بخشنامه شماره 7135 / 100 مورخ 31 / 01 / 1388 با موضوع دستور العمل نحوه محاسبه تفاوت بهاي قير” كه مورد تاييد واحد فني و عمراني و مشاور محترم پروزه نيز مي باشد ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت مبلغ 461 /074 /956 / 1 ريال مابه التفاوت بهاي قير و 546 /384 /0458 /1 ريال مابه التفاوت نرخ ارز از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح زير سازي و آسفالت معابر ، پروژه آسفالت باندهاي كند رو شمالي و جنوبي بلوار امام علي (ع) اقدام نمايد . لازم به ذكر است اعتبار لازم از محل فروش اراضي باغ اربابي و تعاوني كاركنان شهرداري بيدستان تامين خواهد گرديد. خواهشمند است ضمن بررسي نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد . ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد . در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.
3- نامه شماره 1643 مورخ 11 / 08 / 99 شهردار محترم ، به پيوست يك نسخه گزارش شش ماهه دوم سال 1398 اين شهرداري با درآمدي بالغ بر 973/ 476/ 685/ 65 ريال تقديم مي گردد. گزارش ارائه شده در سه بخش وظيفه خدمات اداري به مبلغ 899/ 684 / 954/ 4 ريال و وظيفه خدمات شهري به مبلغ 585/ 155/ 450/ 21 ريال و وظيفه عمران شهري به مبلغ 074/ 792/ 731/ 32 ريال كه با رعايت موضوع ماده 68 قوانين و مقررات شهرداري تهيه و تنظيم گرديده است. لطفا نسبت به بررسي و تصويب گزارش بودجه ارائه شده اقدام و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد . در جلسه مطرح و با اکصریت آراء مورد تصویب قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.