بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه الهی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر شریفیه در مورخ 8 مهر 98 با دستور جلسه موضوع نامه شماره 3360 مورخ 04/ 06 / 98 مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان جناب آقای اعلایی مقدم برگزار گردید.سپس قرآن توسط جناب آقای حسن بهتویی رئیس محترم کمیسیون قرائت گردید.اعضای کمیسیون با بحث و تبادل نظر نظرات خود را در خصوص نامه مذکور اعلام نمودند.

مصوبات:
1-مقرر گردید موضوع نامه از شورای محترم کشاورزی و صاحبان نسق و بنه پیگیری و نتیجه را کتباً به اطلاع اداره کل ورزش و جوانان رسانده شود.ضمناً نقشه زمین به همراه مسئولین ورزش و جوانان استان و شهرستان بازدید شود.با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع می گردد.
2-مقرر گردید نحوه واگذاری سالنهای ورزشی و اماکن ورزشی و درآمدهای ورزشی شهر،طی جلسه با اداره ورزش و جوانان شهرستان پیگیری و شفاف سازی گردد. با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع می گردد.

3-مقرر گردید هر نوع جلسه ورزشی که در شهرداری یا ساختمان شورای اسلامی شهر منعقد می گردد موضوع جلسه از قبل در کمیسیون ورزش مطرح و اتخاذ تصمیم گردد. با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.