نامه شماره 1597/ م ش مورخ 97/2/18 مرکز جهاد کشاورزی بخش محمدیه،با توجه به فرارسیدن فصل کاشت ذرت دانه ای شایسته است به کشاورزان (ذرت کاران) آن روستا به نحو مطلوب اطلاع رسانی گردد. اینکه تا زمان اطمینان از تامین آب مورد نیاز محصول خود از اقدام به کاشت خودداری نموده و حتی در صورت تامین آب حتما به کاشت در سطح کم در مقایسه با سال گذشته اقدام نمایید.بدیهی است در غیز اینصورت هرگونه عواقب ناشی از آن به عهده خود کشاورز خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.