بسم الله الرحمن الرحیم

تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات و جرائم شهرداری شهر شریفیه سال ۱۳۹8 بنا به پیشنهاد نامه شماره الف/9144/۲۶ مورخ ۱۳۹7/۱۰/25شهرداری و به شماره 1991 دفتر شورای اسلامی شهر شریفیه،در جلسه شماره 136 مورخ ۱۳۹7/۱۱/06در دو بخش و جمعا در 49 ماده و 62 تبصره و جمعا 67 صفحه با اکثریت آراء به تصویب شورای اسلامی شهر شریفیه رسید.

برای دانلود تعرفه عوارض و بهای خدمات سال98 شهرداری شریفیه: اینجا را کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.