322 –  مقرر گردید؛ مبلغ 500/000/000ریال از بودجه شورای اسلامی شهر توسط شهردار محترم، به شماره حساب” 0116465888000 ” شورای اسلامی شهر واریز گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

323 – به استناد نامه شماره 1426 /1401/ ص مورخ 1401/05/15شهردار محترم ؛ با توجه به درخواست شماره 1984 / 1401 / و مورخ 02 / 04 / 1401 آقاي رستم برخورداري مبني بر مساعدت مالي جهت تامين هزينه هاي درمان اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي به مبلغ 000 / 500/ 3 ريال جهت پرداخت هزينه هاي خريد دارو از محل اعتباراتفصل ششم رفاه اجتماعي رديف 150302 كمك به اقشار آسيب پذير اقدام نمايد. در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

324- به استناد نامه شماره 1491 /1401/ ص مورخ 1401/05/23شهردار محترم ؛  با عنايت به درخواست شماره 1113/ 1401  مورخ 19/ 05/ 1401 واحد حراست مبني بر ضرورت استفاده از دوربين هاي مداربسته نظارت تصويري، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد و نصب دوربين و تجهيزات ارتباطي وابسته، جهت جاده و زير گذر اصلي شهر و همچنين روبروي ورودي ساختمان شهرداري از طريق استعلام بهاء با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 850 ريال از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران طرح اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطر پذيري شهر پروژه نصب دوربين در معابراصلي اقدام نمايد. که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

325- به استناد نامه شماره 1427 /1401/ ص مورخ 1401/05/15شهردار محترم؛ با توجه به ارائه صورت وضعيت تعديل قطعي قرارداد 364/ 1400 مورخ 20/ 02/ 1400 شركت طرح گستر رواق طي برگ تاييد  شماره 1048/ 1401 مورخ 09/ 05/ 1401 واحد فني و عمراني، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت مابه التفاوت صورت وضعيت تعديل قطعي و ماقبل قطعي(1-2-3) قرارداد مذكور با اعتباري بالغ بر 138/ 592/ 389/ 2 ريال از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهري، برنامه توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري، طرح طراحي و احداث فضاي سبز محلي پروژه تكميل بوستان بانوان فاز 2  اقدام نمايد. لازم به ذكر است اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

326- به استناد نامه شماره 1422 /1401/ ص مورخ 1401/05/13شهردار محترم ؛ با توجه به درخواست شماره 355/ 1401 مورخ 23/ 04/ 1401 واحد خدمات شهري مبني بر تهيه اطاق و جك بالابر،  خودرو نيسان927 ع 35  نيسان خدمات شهري مبني بر  تهيه اطاق و جك(كمپرس) جهت استفاده در فعاليت هاي مورد نياز، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد اطاق و جك مذكور با اعتباري بالغ 000 / 000 / 600  ريال،  از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران، برنامه تهيه و اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطر پذيري، طرح تجهيز ماشين آلات ، پروژه تعمير و نگهداري ماشين آلات اقدام نمايد. که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

ضمنا اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

327- به استناد نامه شماره 1285 /1401/ ص مورخ 1401/05/04شهردار محترم؛ يك برگ نرخ كرايه سرويس مدارس براي سال تحصيلي 1402-1401 با احتساب نرخ مصوب براي آژانسها ، که در جلسه کمیسیون حمل و نقل به تصویب رسیده بود . در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

328-  مقرر گردید؛ در جلسه هفته آینده شهردار محترم به همراه معاون واحد خدمات شهری و حمل و نقل حاضر و نسبت به ارائه برنامه ها، معضلات و مشکلات این واحد به شورای اسلامی شهر گزارش ارائه نماید. که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

329- به استناد نامه شماره 1237 /1401/ ص مورخ 1401/05/01شهردار محترم ؛  بنا به درخواست رانندگان تاكسي خطي شهر شريفيه به شماره 2430 مورخ 22 / 04 / 1401  در خصوص اصلاح نرخ كرايه تاكسي هاي اين شهر به مقصد قزوين و بالعكس بدليل اختلاف بوجود آمده با شهرهاي همجوار و افزايش بيش از درصد اعلامي توسط فرمانداري شهرستان البرز، نسبت به افزايش پيشنهادي نرخ كرايه با توجه به همجواري و بعد مسافت با شهر الوند به مبلغ 80،000 ريال به شرط تردد و حمل مسافرين به مقصد خيابان هاي وليعصر (عج) و شهيد چمران و شهيد بهشتي ،که در کمیسیون حمل و نقل به تصویب رسیده بود .در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

330- به استناد نامه شماره 3601 /11 مورخ 1401/05/18ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز؛ در خصوص بند 5 صورتجلسه شمار ه 110 مورخ 01/05/1401 با موضوع در اختیار قراردادن سالن آمفی تئاتر شهرداری نظر فرماندار محترم  و هیات تطبیق شهرستان البرز تامین گردید. که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

331- به استناد نامه شماره 1495/1401/ص  مورخ 1401/05/22شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 434 / 1401 مورخ 13 / 05 / 1401 واحد روابط عمومي و صورتجلسه شماره 319 مورخ 11/ 05 / / 1401 شوراي محترم اسلامي ، اين شهرداري در نظر دارد، نسبت به برگزاري مراسم شام غريبان با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 60 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي،  برگزاري همايش ها ، نمايشگاه ها و نشست ها  رديف 150207  اقدام نمايد. که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

 *- ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.       

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.