496 نامه شماره 3871 / 1401 /  ص مورخ  14/ 12 / 1401  شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 7102 / 1401 / و مورخ 30/ 11/ 1401 هيأت جوانان مسجد فاطمه زهرا(س) مبني بر درخواست مساعدت جهت پذيرائي و برگزاري جشن نيمه شعبان ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي جهت بخشي از هزينه هاي مذكور با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 50 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي برگزاري همايش ها و نشست ها رديف 150208 كمك به بخش عمومي، اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

 ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

497 – نامه شماره 3880 / 1401 /  ص مورخ  14/ 12 / 1401  شهردار محترم ؛  با توجه به درخواست شماره 1185/ 1401 مورخ 14/ 12/ 1401 واحد خدمات شهر، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تهيه و خريد المان نوروزي  با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 750 ريال ،  از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، برنامه زيباسازي شهري، طرح تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي و تزئيني پروژه خريد و نصب المان نوروزي اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

498 نامه شماره 3872 / 1401 /  ص مورخ  14/ 12 / 1401  شهردار محترم ؛ با توجه به درخواست شماره 1164 / 1401 مورخ 10/ 12 / 1401  واحد فني و عمراني، مبني بر خريد جدول جهت اجراي پروژه هاي  پياده رو سازي و ترميم جداول در سال 1402  ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد جدول با اعتباري بالغ بر000 / 000/ 000/ 8  ريال ، از محل حمل و نقل و ترافيك ، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح نصب و ترميم سنگدال جداول و رفیوژها ، پروژه خريد مصالح مورد نياز از طريق سامانه ستاد ايران اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

499-  نامه شماره 3866 / 1401 /  ص مورخ  14/ 12 / 1401  شهردار محترم ؛ با توجه به درخواست شماره 1185/ 1401 مورخ 14/ 12/ 1401 واحد خدمات شهر، اين شهرداري در نظر دارد،  نسبت به تهيه و خريد نهال بادام و توت به تعداد 500 اصله جهت توزيع در بين شهروندان به مناسبت هفته درختكاري،  با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 200 ريال ،  از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهري، برنامه توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري، طرح طراحي و احداث فضاي سبز منطقه اي پروژه درختكاري  اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

 ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

500 –  مقرر گردید؛ مبلغ 400/000/000 ریال؛ از بودجه شورای اسلامی شهر توسط شهردار محترم، به شماره حساب” 0116465888000 ” شورای اسلامی شهر واریز گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.