105 –  به استناد نامه شماره 2084 / 1400/ ص مورخ 27 /07 /1400 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست آقای فریدون محمدزاده به شماره وارده 1400/3801 مورخ 1400/07/22 جهت خرید کوچه بن بست سوم به مساحت کل 56/39 متر مربع واقع در خیابان آذران یکم جنب ملک نامبرده به پلاک 108 به قیمت کارشناسی جهت الحاق و تجمیع با ملک خود، این شهرداری در نظر دارد نسبت به فروش زمین مذکور بر اساس قیمت کارشناسی از محل اعتبارات درآمد حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای ردیف 22000 فروش اموال غیر منقول اقدام نماید. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار مذکور در اصلاحیه و یا متمم بودجه پادار خواهد گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.