115– با استناد به نامه شماره 2448 / 1400 / ص مورخ 29 / 08/ 1400 شهردار محترم؛  با توجه به ارائه صورت وضعيت قطعي قرارداد 5217/ 98 مورخ 27/ 05/ 1398  و درخواست شماره 4276 مورخ 13/ 08 / 1400و با استناد به برگ تاييد شماره 1765/ 1400 مورخ 04/ 08/ 1400 واحد فني و عمراني شهرداري (پيوست مي باشد) اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت صورت وضعيت قطعي قرارداد مذكور با اعتباري بالغ بر 763/ 784/ 655 ريال ( با احتساب 9% ارزش افزوده به مبلغ 366 / 147 / 54 ريال) از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح احداث و بهسازي پياده روها، پروژه پياده رو سازي معابر سطح شهر اقدام نمايد.که در جلسه کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

لازم به ذكر است اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

116با استناد به نامه شماره 2624 / 1400 / ص مورخ 13 / 09/ 1400 شهردار محترم؛ با توجه به ارائه صورت وضعيت تعديل قطعي قرارداد 5217/ 98 مورخ 27/ 05/ 1398  و درخواست شماره 4032 مورخ 04/ 08/ 1400 شركت كيفيت گستر پرديسان و با استناد به برگ تاييد شماره 2091 / 1400 مورخ 04/ 08/ 1400 واحد فني و عمراني شهرداري (پيوست مي باشد) اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت صورت وضعيت تعديل قطعي قرارداد مذكور با اعتباري بالغ بر 066 / 218 / 302 / 1 ريال شامل صورت وضعيت تعديل به مبلغ 473/ 695/ 194 / 1 ريال و  9% ارزش افزوده به مبلغ 593/ 522/ 107 ريال) از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح احداث و بهسازي پياده روها، پروژه پياده رو سازي معابر سطح شهر اقدام نمايد. که در جلسه کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

لازم به ذكر است اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.