275 مقرر گردید دیدار با خانوداه شهداء در برنامه کار هفتگی اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و شهرداری تنظیم گردد و بطور منظم انجام پذیرد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

276 – نامه شماره 214/1/6407 مورخ 1401/04/04ریاست محترم مرکر نیکوکاری شهر شریفیه جهت مساعدت به مرکز نیکوکاری برای توزیع بسته معیشتی به نیازمندان شهر مبلغ 30/000/000ریال از بودجه شورای اسلامی شهر ردیف کمک به نیازمندان در جلسه مطرح گردید.  و مقرر گردید گزارش اقدام شده توسط این مرکز به شورا ارائه گردد.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

277 مقرر گردید در خصوص احداث زمین چمن ورزشی در اراضی در اختیار شهرداری با کاربری ورزشی با مشارکت خیرین، زمین جمن مصنوعی احداث شود. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

278 –  به استناد نامه شماره 2245/11 مورخ 1401/03/30ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز؛ درخصوص مصوبه بند یک صورتجلسه شماره 97 شورای اسلامی شهر جهت مساعدت به مسابقات فوتسال جام رمضان، با توجه به توضیحات ریاست محترم کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر به کمیته انطباق شهرستان و موافقت اداره ورزش و جوانان شهرستان البرز، لیکن من بعد برگزاری تمامی مسابقات با هماهنگی فرمانداری محترم شهرستان البرز برگزار خواهد شد.

 که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

279 – به استناد نامه شماره 2235/11 مورخ 1401/03/30 ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز؛ درخصوص مصوبه بند 2 صورتجلسه شماره 94 شورای اسلامی شهر در خصوص ایجاد جدول در ضلع جنوبی دیواره راه آهن خیابان میرای شیرازی با فاصله 30 سانتیمتر جهت گل کاری، نظر فرماندار محترم ( رئیس هیئت تطبیق شهرستان البرز ) تامین گردید.  که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

280 – به استناد نامه شماره 704/11 مورخ 1401/02/10 ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز؛ درخصوص بند 3 مصوبه 199 صورتجلسه شماره 77 شورای اسلامی شهر درخصوص ملک آقای بهزاد پور باقری که در طرح جامع شهری در کاربری فضای سبز قرار گرفته، از آنجا که فضای موجود بیش از 90 درصد آن قبل ساخته شده است و امکان ایجاد فضای سبز جهت باقیمانده کاربری توجیه فنی ندارد. لذا حدود 400 الی 500  متر مربع زمین آن بصورت پراکنده باقیمانده است.

*- ضمنا توان مالی این شهرداری جهت تملک اینگونه از اراضی مقدور نمی باشد.

که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.