284 – به استناد تبصره ذیل ماده 83 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01آخرین تغییرات و اصلاحات، بدینوسیله سرپرستی آقای مهندس ابراهیم فرزان مهر از مورخ 1401/03/27به مدت 3 ماه دیگر تمدید می گردد. که در جلسه شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

285 –  به استناد نامه شماره 1032 /1401/ ص مورخ 1401/04/13سرپرست محترم شهرداری. با توجه به درخواست شماره 1444/ 1401 / و مورخ 09/ 03/ 1401 سرپرست گروه سرود ثارالله مبني بر مساعدت مالي جهت تهيه لباس به منظور اجراي برنامه  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي جهت خريد لباس فرم  به مبلغ 000 / 000 / 120 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي، برنامه احداث و تجهيز مجتمع هاي فرهنگي و هنري ، طرح كمك به موسسات فرهنگي وظيفه رديف 150207 كمك به موسسات خصوصي اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

286  – به استناد نامه شماره 1119 /1401/ ص مورخ 1401/04/20 سرپرست محترم شهرداری؛ با توجه به درخواست شماره 829 / 1401 مورخ 20 / 04 / 1401 واحد خدمات شهري مبني بر تهيه المان  و نظر به نزديك بودن به ماه هاي محرم و صفر ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به  خريد  المان هاي محرم  با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 350 ريال ، از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، برنامه زيباسازي شهري ، طرح طراحي و اجراي مبلمان شهري، پروژه خريد المان هاي محرم اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.     

  با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

287 – به استناد نامه شماره 1117 /1401/ ص مورخ 1401/04/20سرپرست محترم شهرداری؛  با توجه به نامه شماره 2859/ 11 مورخ 20/ 04 / 1401 فرماندار محترم شهرستان البرز در خصوص پشتيباني و هماهنگي رزمايش امر به معروف و نهي از منكر ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت هزينه خريد گل به مقدار 200 شاخه به مبلغ:  000 / 000/ 30 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي رديف تشريفات  اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.    

 با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

288 – به استناد نامه شماره 1118 /1401/ ص مورخ 1401/04/20سرپرست محترم شهرداری؛  پيرو تقاضاي شماره 1840 مورخ 28/ 03/ 1401 آقاي سعيد زماني ذيحساب اعتبارات عمراني در خصوص پرداخت حق الزحمه، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت حق الزحمه نامبرده جهت اعتبارات عمراني از تاريخ 01 / 01 / 1401 لغايت 31 / 04 / 1401 با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 100 ريال از محل اعتبارات تحول اداري و مديريت عملكرد، حق الجلسه( كد 503 ) اقدام نمايد . که در جلسه شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

289 – به استناد نامه شماره 1094 /1401/ ص مورخ 1401/04/20سرپرست محترم شهرداری؛ با توجه به نامه شماره 5820 / 42 / 59 / ص مورخ 11 / 04 / 1401 مديركل محترم دفتر امور شهري و شوراها در خصوص هزينه برگزاري دوره هاي آموزشي كاركنان، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت هزينه قرارداد آموزشي منعقده بشماره 987 / 56 / 1401 / ص مورخ 30 / 03 / 1401 به مبلغ:  000 / 474/ 287 ريال و واريز بحساب 2144205025 بانك تجارت به نام جهاد دانشگاهي واحد قزوين، از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه و طرح آموزش و پژوهش هاي كاربردي، پروژه برگزاري دوره هاي آموزشي كاركنان اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

290 –  به استناد نامه شماره 1101 /1401/ ص مورخ 1401/04/20سرپرست محترم شهرداری؛ با توجه به نامه شماره 644/ 1401 مورخ 26 / 03 / 1401  واحد فني و عمراني شهرداري، مبني بر برآورد پروژه زيرسازي، قيرپاشي، حمل و پخش آسفالت معابر خاكي سطح شهر اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه مذكور با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 200/ 16 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح زيرسازي و آسفالت، پروژه زيرسازي و آسفالت معابر خاكي شهر از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

بدیهی است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

لازم به ذكر است آسفالت پروژه مذكوراز محل سهميه قير سال 1400 شهرداري تامين گرديده است .

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

291 – به استناد نامه شماره 2493 / 11 مورخ 1401/04/08ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز؛ درخصوص بند 5 صورتجلسه شماره 99 مورخ 25/03/1401 در خصوص اصلاح کرایه آژانس ها ، بدینوسیله موارد اصلاحی به شرح پیوست به حضور ارسال می گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

292 – به استناد نامه شماره 2498 /  11 مورخ 1401/04/08ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز؛ درخصوص بند 4 صورتجلسه شماره 100 مورخ 25/03/1401 در خصوص ظرفیت قانونی ماده 101  و باتوجه به اینکه قسمتی از پلاکهای موصوف ((  530  و 532 )) داخل طرح جامع می باشد. در گذشته نیز در این پلاکها خیابان احداث گردیده است . لذا جهت سرانه های شهری می توان از آن استفاده نمود.*-  ضمنا نمایندگان شورا جهت توضیحات در جلسه آتی کمیته انطباق حضور خواهند داشت.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

293 – به استناد نامه شماره 2490 /  11 مورخ 1401/04/08ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز؛ درخصوص بند 02 صورتجلسه شماره 99 مورخ 25/03/1401  به استحضار می رساند آقای آرش علیپور سرپرست واحد عمرانی شهرداری بوده و و آقای حسن محمد حسینی مسئول واحد شهرسازی شهرداری می باشد. لذا به جهت تقسیم کار و پیشرفت در پروژه های معرفی گردیده اند.

*- ضمنا نمایندگان شورا جهت توضیحات در جلسه آتی کمیته انطباق حضور خواهند داشت.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

294 – به استناد نامه شماره 2248 /  11 مورخ 1401/03/30ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز؛ درخصوص بند 02  صورتجلسه شماره 97 مورخ 22/03/1401  درخصوص اجرای سرود سلام فرمانده به استحضار می رساند تمامی ریز هزینه ها به دبیرخانه هیات تطبیق شهرستان البرز ارسال شده است و نظر فرماندار محترم تامین گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

295 به استناد نامه شماره 2497 / 11  مورخ 1401/04/08ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز؛ درخصوص بند 03 صورتجلسه شماره 100 مورخ 1401/03/25به استحضار می رساند. درخصوص اراضی مازاد به صورتجلسه واگذاری جهت تاسیسات ضروری آبفا با دید آینده نگری آزاد سازی و پس از حکم  نهایی در اختیار مالک قرار گیرد. لذا نظر فرماندار محترم شهرستان البرز تامین گردید.

*- ضمنا نمایندگان شورا جهت توضیحات در جلسه آتی کمیته انطباق حضور خواهند داشت.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.