296 – به استناد نامه شماره 1140 /1401/ ص مورخ 1401/04/22سرپرست محترم شهرداری؛  با عنايت به نامه وارده شماره 79/ 1401 / و مورخ 09/ 03/ 1401 آقاي منصور ناصري مبني بر داشتن بيماري سرطان  و شيمي درماني و هزينه هاي سرسام آور دارو و درمان، اين شهرداري در نظر دارد مبلغ 000 / 000 / 10 ريال از محل كمك مالي به اشخاص حقيقي رديف 150302 (ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير ) به عنوان كمك هزينه درمان مساعدت نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.      

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

  297- به استناد نامه شماره 1760/11  مورخ 1401/04/16ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز، در خصوص بند 1 صورتجلسه شماره 103 درخصوص آقای نادر  افشار طوینانی مالک زمینی به مساحت 75/100 واقع در خیابان گلستان شمالی با کاربری فضای سبز، با توجه به اینکه بیش از 80 درصد بنا احداث گردیده است. و الباقی زمین امکان اجرای فضای سبز را ندارد. لذا قانون ماده واحده جهت احداث بنا با کابری مسکونی موافقت گردید. که در جلسه شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر نمودند.

ضمنا نمایندگان شورا در جلسه آتی هیات تطبیق شهرستان البرز جهت توضیحات بیشتر حضور خواهند داشت.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.