304 – به استناد نامه شماره 1216 /1401/ ص مورخ 1401/04/29سرپرست محترم شهرداری؛ با توجه به انجام تجديد دوم استعلام بهاء پروژه ديوار چيني و نبشي كشي كتابخانه و كشف قيمت حاصله با استناد به كميسيون معاملات مالي شهرداري به شماره 1138 / 1401 / ص مورخ 22 / 04 / 1401 اين شهرداري در نظر دارد نسبت به افزايش اعتبار پروژه مذكور با اعتباري بالغ بر 000/ 000/ 200/ 2 ريال ( مازاد بر مجوز قبلي 000 / 000 / 800 / 3 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي ، برنامه توسعه زيرساخت ها، ظرفيت ها و فعاليت ها، طرح كمك به تجهييز و مرمت كتابخانه هاي عمومي، پروژه تكميل فاز سفتكاري كتابخانه نبشي كشي و ديوار چيني اقدام نمايد .در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

ضمنا مابه التفاوت اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

305- به استناد نامه شماره 1176 /1401/ ص مورخ 1401/04/26سرپرست محترم شهرداری؛پیرو نامه 3133 / 1400 / ص مورخ 22 / 10 / 1400 و با توجه به مصوبه شماره 938 / 1400 / 6 / ص مورخ 06 / 11 / 1400 شوراي محترم اسلامي شهر، در خصوص خريد، نصب و راه اندازي دوربين هاي مدار بسته جهت دامداريها و غيره با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 200 / 1 ريال و نظر به اينكه طي مراحل قانوني استعلام و انتخاب برنده در واپسين روزهاي سال گذشته (25 / 12 / 1400) صورت پذيرفت تهيه اقلام به سال جديد موكول گرديد اينك با توجه به ارائه اقلام توسط پيمانكار منتخب به قيمت استعلام بهاء صورت گرفته سال گذشته  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت  از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران طرح اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطر پذيري شهر پروژه نصب دوربين در معابر اصلي اقدام نمايد. در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.     

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

306- به استناد نامه شماره 1244 /1401/ ص مورخ 1401/05/01سرپرست محترم شهرداری؛ با عنايت به درخواست آقاي داريوش مرادخاني به شماره 907 / 1401 / و مورخ 17 / 02 / 1401 مبني  بر مساعدت مالي به علت بيماري همسر و تاييد مشاور محترم شهردار و مسئول حراست بشماره نامه 385 / 1401 مورخ 26 / 02 / 1401 اين شهرداري در نظر دارد مبلغ 000 / 000 / 5 ريال از محل  كمك مالي به اشخاص حقيقي رديف 150302 (ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير )  به عنوان كمك هزينه درمان مساعدت نمايد. در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

307- به استناد نامه شماره 1243 /1401/ ص مورخ 1401/05/10سرپرست محترم شهرداری؛ پيرو نامه شماره 4132 مورخ 22 / 12 / 1400 و بازگشت به مصوبه شماره 40 / 1401 / 6 / ص مورخ 24 / 01 / 1401 آن شوراي محترم ، نظر به تاكيد فرماندار محترم مبني بر پرداخت كل هزينه راهيان نورو با توجه به نامه شماره 15093 / 15 مورخ 21 / 12 / 1400 معاونت برنامه ريزي و هماهنگي امور عمراني فرمانداري شهرستان البرز منضم به نامه 22130/ 42 / 59 / ص مورخ 19/ 12/ 1400 مديركل دفتر امور شهري و شوراها مبني بر تامين اعتبار راهيان نور استان ، و همچنين اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تامين مابقي هزينه با اعتباري بالغ بر 000 / 000/ 100 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي ، ماده 16 و 17 رديف 150304 مشاركت در برگزاري مراسم راهيان نور اقدام نمايد. در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

*- بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.       

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

-308 – به استناد نامه شماره 1154 /1401/ ص مورخ 1401/04/25سرپرست محترم شهرداری؛ با توجه به درخواست شماره 2460 /1401 مورخ 23 / 04 / 1401 مدير گروه فرهنگي و هنري ثارالله مبني بر در اختيار قرار دادن سالن آمفي تئاتر شهرداري بصورت ده جلسه چهار ساعته، اين شهرداري در نظر دارد به منظور اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحكيم بنيان  خانواده و تربيت فرزند نسبت به واگذاري رايگان سالن مذكور و منظور نمودن هزينه آن به مبلغ 000 / 000 / 70 ريال بعنوان مساعدت مالي در حمايت از طرح هاي حوزه سلامت اجتماعي اقدام نمايد. که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

  309-  مقرر گردید؛  از ماده 17 مساعدت به بخش عمومی و خصوصی ردیف 4301 کمک به افراد بی بضاعت، مبلغ 03/000/000ریال از بودجه شورای اسلامی شهر، به خانم لیلا خشنود، احدی از شهروندان با توجه به مشکلات عدیده مالی پرداخت گردد. که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.