310  – به استناد نامه شماره 685 /1401/ مورخ 1401/03/31کارشناس فناوری اطلاعات شهرداری و با عنایت به تمدید سالیانه ادامه میزبانی ارتقا ظرفیت سایت شورای اسلامی شریفیه به پیوست 2 برگ فاکتور شرکت مستون توسط آقای سید محمد حسین موسوی جهت تمدید یک ساله به مبلغ750/828/41 ریال، که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

311- به استناد نامه شماره 1338 /1401/ ص مورخ 1401/05/05سرپرست محترم شهرداری؛ با توجه به درخواست شماره 390/ 1401 مورخ 02/ 05/ 1401 واحد روابط عمومي، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تهيه و خريد پرچم  با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 350 ريال، از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، برنامه زيباسازي شهري، طرح تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي و تزئيني پروژه خريد و نصب پرچم  اقدام نمايد. که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر شد.

*- ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

 با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

312- به استناد نامه شماره 1298 /1401/ ص مورخ 1401/05/04سرپرست محترم شهرداری؛  با عنايت به درخواست فرمانده كلانتري 14 شريف اباد به شماره وارده 2748 مورخ 02/ 05/ 1401مبني بر مساعدت مالي جهت هزينه تعويض باطري خودروي سازماني آن يگان جهت تامين نظم و ارتقاي امنيت در شهر ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي جهت خريد باطري خودروي كلانتري با اعتباري بالغ بر 000 / 600/ 10 ريال از محل اعتبارات برنامه و طرح تهيه و اجراي برنامه هاي ايمني و كاهش خطر پذيري پروژه مشاركت در تعمير خودرو كلانتري 14 شريف آباد اقدام نمايد. که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر شد.

*- ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

313- به استناد نامه شماره 1255 /1401/ ص مورخ 1401/05/02سرپرست محترم شهرداری؛  سمت اعظم خريد لوازم و تجهيزات آسانسور ساختمان اداري شامل موتور و متعلقات آن، ريل، تابلو فرمان ، شاسي طبقات و … در واسپين روزهاي سال گذشته خريداري گرديد و ساير لوازم مرتبط ابنيه، شامل كابين اصلي ، درب طبقات و … كه مي بايست متناسب با فضاي موجود خريداري و تهيه شود موكول به سال جاري گرديد اينك با توجه به نامه شماره 2628 / 1400 مورخ 11/02/ 1400 واحد فني و عمراني شهرداري مبني بر  ضرورت نصب و بهره برداري از آسانسور اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد لوازم مورد نياز و اجراي ابنيه با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 750/ 3 ريال از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه تحول اداري و مديريت عملكرد، طرح طراحي، احداث، تكميل و تجهييز ساختمان اداري، پروژه خريد، نصب و راه اندازي آسانسور از طريق استعلام بهاء  اقدام نمايدضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد. در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

*- بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

314- به استناد نامه شماره 1336 /1401/ ص مورخ 1401/05/05سرپرست محترم شهرداری؛ با توجه به تاييد حكم شهردار محترم و لزوم برگزاري مراسم و تهيه هداياي لازم جهت تقدير و تشكر از زحمات شهردار اسبق جناب آقاي سيد تقي فلاح اميني و سرپرست شهرداري اين شهرداري در نظر دارد نسبت به برگزاري مراسم مذكور و تهيه هداياي مناسب با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 150 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي ،  برگزاري همايش ها رديف 120701 ” هزينه تشريفات” اقدام نمايد . که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر شد.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.       

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

  315- به استناد نامه شماره 765 /1401/ ص مورخ 1401/03/22سرپرست محترم شهرداری؛  با توجه به درخواست شماره 1351/ 1401 / و مورخ  07/ 03/ 1401 آقاي شهرام آذربايجاني مالک يك قطعه زمين به مساحت كل 138.50 متر مربع كه  80/ 59 متر مربع آن در طرح بازگشايي معبر 10 متري خيابان گلستان، كوچه نيلوفر قديم قرار گرفته است ، با توجه به اينكه بازگشايي معبر جزو اولويتهاي طرح بازگشايي اين شهرداري مي باشد، اين شهرداري در نظر دارد برابر قانون نحوه تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني دولت، نسبت به تملك ملك مورد نظر( بر اساس نظريه كارشناسي شماره 101 / 1401 مورخ 19 / 03 / 1401) به ارزش 000 / 000 / 598 ريال  ، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك طرح توسعه زيرساخت ها، پروژه تملك اراضي مورد نياز  که در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده بود. که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر شد.

*- ضمنا اعتبارات مطروحه در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.            

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

  316- به استناد نامه شماره 762 /1401/ ص مورخ 1401/03/22سرپرست محترم شهرداری؛  با توجه به درخواست شماره 1395/1401/ و مورخ 1401/03/08آقای علی سلیمیان مالک یک قطعه زمین به مساحت 150 متر مربع واقع در خیابان آذران هشتم که در طرح بازگشایی معبر 12 متری خیابان باقر خان قرار گرفته است، با توجه به اینکه بازگشایی معبر جز ء اولویتهای طرح بازگشایی این شهرداری می باشد، این شهرداری در نظر دارد برابر قانون نحوه تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی دولت، نسبت به تملک ملک مورد نظر (بر اساس قیمت کارشناسی) ، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافیک توسعه زیرساخت ها، پروژه تملک اراضی مورد نیاز اقدام نماید. اعتبار لازم از محل فروش اراضی قدر السهم شهرداری از اراضی اموال و املاک کوثر تامین خواهد گردید.لذا از آنجا که مالک درخواست هزینه تملک را بصورت نقدی یا زمینی با مجوز نموده است . لیکن شهرداری توان هیچکدام از آنها را ندارد و همچنین با توجه به اینکه طول معبر ناچیز بوده و یک معبر شش متری از قبل تملک گردیده که کفایت عبور و مرور را خواهد داشت. لذا با درخواست ماده واحده صدور مجوز ساخت از نظر شورای اسلامی بلا مانع می باشد. که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.