332 – نامه شماره 1546/1401 /ص مورخ 1401/5/25شهردار محترم؛  با توجه به نامه شماره 1178/ 1401 مورخ 25/ 05/ 1401 واحد خدمات شهري مبني بر برآورد هزينه رفت و روب ، نگهداري فضاي سبز شهري،  اين شهرداري در نظر دارد با اعتباري بالغ بر 599 / 406/ 425/ 52  ريال امر رفت و روب و اعتباري بالغ بر 078 / 636 / 792 / 30 ريال حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر در سال  1402 -1401 را از طريق مناقصه عمومي و به صورت حجمي به پيمانكاران واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا مابه التفاوت اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متتم بودجه پادار خواهد شد  

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

333 – به استناد نامه شماره 3746/11 مورخ 1401/05/23ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز درخصوص بند یک مصوبه شماره 310 صورتجلسه شماره 111 مورخ 06/05/1401 و با توجه به درخواست کارشناس فناوری اطلاعات شهرداری درخصوص تمدید سالیانه ادامه میزبانی 310  ارتقاء ظرفیت سایت شورای اسلامی شهر شریفیه،  نظر فرماندار محترم شهرستان البرز تامین گردید و مقرر شد لایحه از سوی شهرداری ارسال گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

334- به استناد نامه شماره 3748/11 مورخ 1401/05/23ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز در خصوص بند 2 مصوبه شماره 311 صورتجلسه شماره 111 مورخ 06/05/1401 و با توجه به درخواست واحد روابط عمومی شهرداری درخصوص تهیه و خرید پرچم با اعتباری بالغ بر 350/000/000ریال، نظر فرماندار محترم شهرستان البرز تامین گردید و مقرر شد تمامی فاکتورها و تصاویر تابلوهای تبلیغاتی به فرمانداری ارسال گردد. 

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

335- مقرر گردید همکاران شورای اسلامی شهر و شهردار هر یک ماه یکبار در یکی از مساجد حضور پیدا کرده و نسبت به عملکرد و بیلان کار شورا و شهردار اقدام گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.