350-  به استناد نامه شماره 1746/ 1401/ص مورخ 1401/06/10شهردار محترم؛ با توجه به  درخواست  شماره 557/ 1401/ و مورخ 19/ 03/ 1401 سرپرست محترم واحد حمل و نقل مبني بر تقدير و تشكر از رانندگان منظبط خط شريفيه، قزوين، بالعكس و ايجاد انگيزه براي رانندگان زحمتكش ،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تقدير و قدرداني از 10 نفر از رانندگان با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 30 ريال از محل اعتبارات فصل پنجم – كمك هاي بلاعوض ماده 16 و 17 كمك به اشخاص حقيقي رديف 150304 هدايا و پرداخت هاي تشويقي اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

351-  به استناد نامه شماره 1756/ 1401/ص مورخ 1401/06/12شهردار محترم؛ با توجه به درخواست مرخصی آقای ابراهیم فرزان مهر با جانشینی آقای یاسر اسفرورینی به استناد تبصره یک ماده 8 آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران، مصوب 19/03/ 1370؛ مرخصی ایشان از تاریخ 1401/06/14  لغایت 1401/06/17در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.