352-  به استناد نامه شماره 1865/ 1401/ص مورخ 1401/06/19شهردار محترم؛  با توجه به نامه شماره 1043/ 1401 مورخ 09/ 05/ 1401 واحد خدمات شهر و فضاي سبز مبني بر ضرورت لايروبي چاه جذبي زيرگذر اصلي شريفيه و چاه زير سوزن باني ،  اين شهرداري در نظر دارد با اعتباري بالغ بر 000/ 000/ 750 ريال اجراي لايروبي چاه جذبي را به پيمانكاران واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد. لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهري، برنامه و طرح توسعه و نگهداري از تاسيسات شهري پروژه لايروبي چاه جذبي زير گذر اصلي و چاه زير سوزن باني اقدام نمايد. لطفا موضوع بررسي و نتيجه را امر به ابلاغ فرماييد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

353-  به استناد نامه شماره 1855/ 1401/ص مورخ 1401/06/19شهردار محترم؛ با توجه به ارائه صورت وضعيت تعديل قطعي قرارداد 1629/ 1400 مورخ 13/ 06/ 1400  شركت آيسان معمار قزوين  طي برگ تاييد  1327/ 1401 مورخ 09/ 06/ 1401 واحد فني و عمراني، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت صورت وضعيت تعديل قطعي قرارداد مذكور با اعتباري بالغ بر 693 / 971 / 248 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه تحول بهبود عبور و مرور شهري، طرح نصب و ترميم سنگدال و جداول ، پروژه ترميم جداول سطح شهر اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

لازم به ذكر است اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.