354 مقرر گردید، درخصوص رودخانه شرقی ادامه دیوار چینی ساماندهی کوچه والفجر 24 تا انتهای خیابان شهید بابایی محل خطر آفرین با مشارکت شورای اسلامی شهر و شهرداری، از طریق اداره آب منطقه ای صورت بپذیرد .

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

355- مقررگردید؛ درخصوص ساماندهی انتهای بلوار غربی (( صامغان )) ، میدان آذران یکم و طرح تملکات این طرح، شهردار محترم اقدامات لازم را انجام و نتیجه را ظرف یک هفته به جلسه شورای اسلامی شهر ارائه نمایند و نیز همچنین طرح و هزینه ها به شورا ارائه گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

356- به استناد نامه شماره  1958 / 1401/ ص مورخ 1401/06/27شهردار محترم؛ پيرو نامه 792 / 1401 مورخ 23 / 03 / 1401 و با استناد به مصوبه شماره 313 / 1401 / 6 / ص مورخ 29 / 04 / 1401 مجوز صادره مبلغ 000 / 000 / 700 / 2 ريال مي باشد ، نظر به اينكه كشف قيمت انجام شده جهت خريد در سامانه ستاد ايران 000 / 100 / 887 / 2 ريال مي باشد و با توجه به  درخواست واحد انفورماتيك جهت تهيه هارد اورجينال با تفاوت قيمت 000 / 000 / 350 ريال جهت 6 دستگاه هارد خواهشمند است نسبت به افزايش اعتبار به ميزان 000 / 000 / 500  ريال از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه توسعه شهرداري الكترونيك ، طرح تهيه و توليد سخت افزار و نرم افزار پروژه تجهيز شهرداري به سيستم كامپيوتري و انفورماتيك اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

 ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

357 – به استناد نامه شماره  3753/ 11 مورخ 23 /05 / 1401 ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز؛  در خصوص بند 6  مصوبه 315 صورتجلسه 111 موضوع تملک زمین آقای شهرام آذربایجانی که با توجه به حضور نماینده شورای اسلامی شهر شریفیه و شهرداری در جلسه کمیته انطباق و توضیحات پرونده از آنجایی که مساحت کل 5/138 متر مربع بوده و حدود 80/59 مترمربع در طرح بازگشایی معبر قرار گرفته و این معبر در اولویت های شهرداری می باشد و قیمت کارشناسی برای تملک نیز اخذ گردیده، لذا شورای اسلامی و شهرداری با تملک این مقدار زمین 80/59 متر مربع طبق نظر کارشناسی موافق می باشند. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

358- به استناد نامه شماره 3754/11 مورخ 1401/5/23ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز،  در خصوص بند 7 مصوبه 316 صورتجلسه شماره 111 موضوع، تملک زمین آقای علی سلیمیان و با توجه به حضور نماینده شورای اسلامی شهر و شهرداری در جلسه کمیته انطباق و توضیحات پرونده و با توجه به اینکه معبر فوق 12 متری بوده و ضمن بازدید اعضای شورای اسلامی و شهرداری و واحد فنی و شهرسازی، از آنجا که این معبر در انتهای محدوده خدماتی بوده و ساکنین اندکی در این منطقه ساکن می باشند و قبل از معبر توسط شهرداری تملک گردیده بود و با تملک این زمین موافقت نگردیده و مقرر شد طبق ماده واحده نسبت به صدور مجوز ساخت اقدام گردد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

359 –  به استناد نامه شماره 1864/ 11 مورخ 1401/3/19ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز، در خصوص بند 4 مصوبه 229 صورتجلسه 89 موضوع؛ تملک ملک آقای نباتعلی زارعی،  با توجه به حضور نماینده شورای اسلامی شهر و شهرداری، در جلسه کمیته انطباق و توضیحات پرونده و با توجه به اینکه کل زمین نامبرده 60 متر مربع بوده و حدود 20/35 متر مربع داخل معبر عمومی کمربندی شهر قرار گرفته و الباقی خارج از محدوده شهری بوده و احداث کمربندی جزء اولویت های شهرداری می باشد. اعضای شورای اسلامی با تملک زمین نامبرده داخل معبر موافقت نموده و موضوع در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

360 – به استناد نامه شماره 1865/11 مورخ 1401/3/19ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز؛  در خصوص بند 5  مصوبه 230 صورتجلسه 89 تملک ملک آقای محرم سلیمانی و با توجه به حضور نماینده شورای اسلامی شهر و شهرداری در جلسه کمیته انطباق و توضیحات پرونده و با توجه به اینکه کل زمین نامبرده 60 متر مربع بوده و 46 متر مربع داخل معبر عمومی کمربندی شهر قرار گرفته و الباقی خارج از محدوده خدماتی بوده و با تملک زمین نامبرده داخل معبر و کمربندی که جزو اولویتهای شهرداری می باشد موافقت گردید. که موضوع در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

361- به استناد نامه شماره 4236 / 11 مورخ 07 / 06 / 1401 ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز؛ در خصوص بند 8  مصوبه 329 صورتجلسه شماره 116 موضوع؛ اصلاح نرخ کرایه تاکسی ها، با توجه به حضور نماینده شورای اسلامی و شهرداری شریفیه در فرمانداری و توضیحات جناب آقای مهندس زرگر معاونت محترم عمرانی فرمانداری و از آنجا که افزایش کرایه های تاکسی های شریفیه و الوند همیشه یکسان بوده و امسال با توجه به اختلاف قیمت پیش آمده که کرایه الوند به قزوین 8 هزار تومان گردیده و شریفیه به قزوین 7 هزار تومان و با توجه به اعتراضات رانندگان را افزایش هزینه های تعمیر و رانندگی خودرو و همچنین خدمات رسانی و سایر معابر اصلی شهر رانندگان شورای شهر با قیمت 80/000ریال موافقت نموده. که موضوع در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.