42-  مقررگردید؛ باتوجه به موفقیت وعملکرد آقای هادی رمضانی؛ نیروی قبلی دبیرخانه شورای اسلامی شهر، حضور مجدد ایشان در دفتر و دبیرخانه شورای اسلامی شهر از طریق ریاست محترم شورا و با هماهنگی شهردار محترم در اسرع وقت صورت پذیرد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

43 – مقرر گردید بررسی تفریغ بودجه سال 1399 شهرداری در اولویت برنامه های شهرداری قرار گیرد. و هفته آتی طبق جدول زمانبندی توسط ریاست محترم شورا، به اطلاع اعضاء شورای اسلامی شهر رسانده شود.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

44- مقرر گردید جهت تامین قسمتی از از بودجه شورای شهر مبلغ 200/000/000ریال ( بیست میلیون تومان ) به حساب شماره………. توسط شهرداری واریز گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.