368 –  مقرر گردید؛ مبلغ 500/000/000ریال؛ از بودجه شورای اسلامی شهر توسط شهردار محترم، به شماره حساب” 0116465888000 ” شورای اسلامی شهر واریز گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

369- به استناد نامه شماره 4633 / 11 مورخ 20 / 06 / 1401 ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز؛ درخصوص بند 5 مصوبه شماره 348 صورتجلسه 123 مورخ 09 / 0 6 / 1401؛ موضوع عوارض سالیانه خودروهای تاکسی خط شریفیه به قزوین و بالعکس برای سال 1401 ؛ که نظر فرماندار محترم شهرستان البرز، تامین گردید. 

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

370- مقرر گردید با توجه به مشکلات عدیده در امر رفت و روب ، خدمات شهری و همچنین اعتراضات مردمی، شهردار محترم و واحد خدمات شهری، برنامه هفتگی این واحد را به شورای اسلامی شهر، ارائه و در این خصوص تصمیم گیری گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

371- به استناد نامه شماره 1978 / 1401 / ص مورخ 29 / 06 / 1401 شهردار محترم؛ با عنايت به درخواست آقاي محمد صالح كريمي به شماره 906/ 1401 / و مورخ 17 / 02 / 1401 مبني بر مساعدت مالي جهت پرداخت اجاره بهاء  و تاييد مركز نيكوكاري شهر شريفيه بشماره 3116/ 1401 / و مورخ 23/ 05/ 1401 اين شهرداري در نظر دارد مبلغ 000 / 000 / 3 ريال از محل  كمك مالي به اشخاص حقيقي، رديف 150302  ( ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير )  به عنوان كمك هزينه درمان مساعدت نمايد که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

372 – مقررگردید، جلسات شورای اسلامی شهر در شش ماهه دوم سال،  روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت  16  برگزار گردد. 

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.