373  مقرر گردید؛ درخصوص طرح پروژه میدان تقاطع خیابان امام خمینی ( ره ) و بلوار شهید بهشتی، گزینه اول که میدان بصورت دایره ای با شعاع 6 متر مربع و عرض سواره 30/ 7 متر مربع که در جلسه کمیسیون عمران تصویب شده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

374- مقرر گردید، درخصوص طرح میدان انتهای بلوار غربی و ابتدای آذران یک گزینه پیشنهادی اول که شعاع میدان 8 متر شعاع محاطی26 متر و عرض سواره 18 متر که در کمیسیون عمران تصویب شده بود، در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد. ضمنا مقرر گردید، شهردار محترم، میزان تملکات طرح و برآورد هزینه اجرایی را به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.    

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

375 – مقرر گردید درخصوص طرح رمپ ورودی و خروجی پروژه بلوار غربی شهر، گزینه شعاع قوس 60 و سرعت 40 خط کاهش سرعت 155 متر، که در کمیسیون عمران تصویب شده بود، در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

376- مقرر گردید در خصوص طرح رمپ ورودی پل زیر گذر خیابان ولیعصر ( عج )  از سمت شهر محمدیه، اجرای جزیره اول که باعث کاهش تصادفات و راهنمای رانندگان می باشد. که در کمیسیون عمران تصویب شده بود، در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

377- به استناد نامه شماره 1886 / 1401 / ص مورخ 20 / 06 / 1401 شهردار محترم، با توجه به نامه شماره 1433/ 1401 مورخ 19/ 06/ 1401 واحد فني و عمراني مبني بر برآورد اجراي پل خيابان ميرزاي شيرازي، كه جزء پروژه هاي مصوب سال 1401 نيز مي باشد، با توجه به ضرورت، اين شهرداري در نظر دارد با اعتباري بالغ بر 000/ 000/ 500/ 19 ريال اجراي پروژه اتصال پل ميرزاي شيرازي را از طريق مناقصه عمومي و از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه توسعه زيرساخت هاي عبور و مرور، طرح توسعه زير ساخت ها، پروژه اتصال ميرزاي شرقي و غربي اقدام نمايد. که در کمیسیون عمران تصویب شده بود، در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

378-  به استناد نامه شماره 2019 / 1401 / ص مورخ 31 / 06 / 1401 شهردار محترم، با عنايت به درخواست شماره 1401/3940/ و مورخ 29 /06/ 1401 آقايان رحيم و ياسين اسمعيلي مالك زميني به مساحت 99/ 106 مترمربع واقع در خيابان شهيد عراقي كوچه آذران ششم (به شماره پرونده 823) ، كه مطابق طرح تفصيلي شهر شريفيه كل مساحت زمين فوق در طرح بازگشايي معبر (خيابان باقرخان) مي باشد و درخواست ايشان مبني بر تعيين تكليف زمين خود با توجه به ساخت ساز صورت گرفته توسط مالكين همجوار و عدم تملك معبر پيشنهادي (خيابان باقرخان) توسط شهرداري و استفاده از قانون ماده واحده براي صدور مجوز احداث بنا با كاربري مسكوني  را دارد . ضمنا لازم به ذكر است اين شهرداري با هماهنگي آن شوراي محترم اقدام به تملك معبر جايگزين با فاصله 40 متر از موقعيت مورد نظر در سمت شرق پلاك مذكور نموده است كه تا كنون بخشي از معبر نيز تملك شده است. که در کمیسیون عمران تصویب شده بود، در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.   

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.