383- نامه شماره  2145 / 1401/  ص  مورخ 17  / 07 / 1401  شهردار محترم، با استناد به استشهاد محلي ارائه شده توسط آقاي محمدعلي نظري و تاييديه سه تن از اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر مبتني بر قول مساعد شهردار وقت (آقاي دكتر حسين هاشمي) مبني بر مساعدت 000 / 000 / 50 ريالي در عوارض متعلقه ملكي به نامبرده به پيوست مستندات پرونده ملكي شماره 5600  نامبرده مشتمل بر 8  برگ به حضور ارسال مي گردد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد. 

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

384 به استناد نامه شماره  1904 / 1401 / ص مورخ 21  / 06 / 1401  شهردار محترم، با توجه به نامه شماره 4187 / 11 مورخ 06 / 06 / 1401 فرماندار محترم شهرستان البرز ، پيرو جلسه مورخ 29 / 01 / 1401 صدا و سيماي قزوين و جلسه مورخ 22 / 12 / 1400 بخشداري محمديه مبني بر خريد قطعات مورد نياز براي ارتقاء سيستم تدوين خبري محمديه توسط شهرداري شريفيه، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مشاركت در تجهييز مركز خبري بخش محمديه با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 300 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي، برنامه توسعه زيرساخت ها ، ظرفيت ها، فعاليت ها و طرح هاي فرهنگي، طرح احداث و تجهيز مجتمع هاي فرهنگي و هنري پروژه مشاركت در تجهيز و ارتقاء دفتر خبري محمديه اقدام نمايد. که در کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.      

لازم به ذكر است اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.              

  با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

385- به استناد نامه شماره  5194 / 11  مورخ 11  / 07 / 1401  ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز،در خصوص بند 1  مصوبه 354 صورتجلسه 128  مورخ 27 / 06 / 1401 موضوع دیوار چینی و ساماندهی رودخانه شرقی مقرر گردید. نماینده شورا و شهرداری و آب منطقه ای در جلسه آتی کمیته انطباق حضور داشته باشند. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.                            

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

386- به استناد نامه شماره  5198 / 11  مورخ 11  / 07 / 1401 ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز،در خصوص بند2  مصوبه 363 صورتجلسه 129  مورخ 27 / 06 / 1401 موضوع برر سی هزینه های دیوار کشی رودخانه های غربی و شرقی بصورت شیب دار، مقرر شد. نماینده شورا و شهرداری در جلسه آتی کمیته انطباق حضور داشته باشند. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.      

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

387- به استناد نامه شماره  5197 / 11  مورخ 11  / 07 / 1401 ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز،در خصوص بند 01  مصوبه 362 صورتجلسه 129  مورخ 27 / 06 / 1401 موضوع نقشه برداری پروژه کمر بند شرقی ( 9 دی ). مقرر گردید. نماینده شورا و شهرداری در جلسه آتی کمیته انطباق حضور داشته باشند. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.      

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

388- به استناد نامه شماره  2138 / 1401/  ص  مورخ 17  / 07 / 1401  شهردار محترم،  پيرو نامه 792 / 1401 مورخ 23 / 03 / 1401 و با استناد به مصوبه شماره 313 / 1401 / 6 / ص مورخ 29 / 04 / 1401 مجوز صادره مبلغ 000 / 000 / 700 / 2 ريال مي باشد ، نظر به اينكه كشف قيمت انجام شده جهت خريد طي استعلام بهاء 2091 در سامانه ستاد ايران 000 / 000 / 540 / 3 ريال مي باشد. این شهرداری در نظر دارد، نسبت به افزايش اعتبار به ميزان 000 / 000 / 140 / 1  ريال از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه توسعه شهرداري الكترونيك ، طرح تهيه، توليد سخت افزار و نرم افزار پروژه تجهيز شهرداري به سيستم كامپيوتري و انفورماتيك اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.      

 ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.      

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.