395- نامه شماره 5760 / 11  مورخ 28 / 07 /1401 ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز؛  درخصوص بند 1 مصوبه 382  صورتجلسه 134  جهت تجلیل از کارکنان نیروی انتظامی، مقرر گردید از محل اعتبارات فصل پنجم کمک های بلاعوض کمک به اشخاص حقوقی ردیف 150208 کمک به بخش عمومی پرداخت گردد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

 ضمنا اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.

 با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

396- نامه شماره 5734 / 11  مورخ 28 / 07 /1401 ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز؛ درخصوص بند 1 مصوبه 383  صورتجلسه 135،  قول مساعد شهردار وقت، مبنی بر مساعدت مالی به آقای محمد علی نظری، نظر فرماندار محترم شهرستان البرز تامین گردید. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

397- نامه شماره 5728 / 11  مورخ 28 / 07 /1401 ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز؛  درخصوص بند 6  مصوبه 388  صورتجلسه 135، پيرو نامه 792 / 1401 مورخ 23 / 03 / 1401 و با استناد به مصوبه شماره 313 / 1401 / 6 / ص مورخ 29 / 04 / 1401 مجوز صادره جهت خريد تجهيزات كامپيوتري (اتوماسيون اداري) مبلغ 000 / 000 / 700 / 2 ريال مي باشد ، نظر به اينكه كشف قيمت انجام شده جهت خريد مذكور طي استعلام بهاء 2091 در سامانه ستاد ايران 000 / 000 / 540 / 3 ريال مي باشد. خواهشمند است نسبت به افزايش اعتبار به ميزان 000 / 000 / 840  ريال از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه توسعه شهرداري الكترونيك ، طرح تهيه و توليد سخت افزار و نرم افزار پروژه تجهيز شهرداري به سيستم كامپيوتري و انفورماتيك اقدام نماید.  که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد..

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

398- به استناد نامه شماره 2255 / 1401 / ص   مورخ 30 / 07 /1401 شهردار محترم، با توجه به درخواست شماره 268/ 1401 / و مورخ 23 / 07/ 1401 خانم ليلا خشنود مبني بر مساعدت مالي جهت تامين هزينه هاي روزمره زندگي اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي به مبلغ   000 / 000/ 2 ريال جهت پرداخت هزينه هاي روزمره از محل اعتبارات فصل ششم رفاه اجتماعي رديف 150302 كمك به اقشار آسيب پذير اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

399- به استناد نامه شماره 2254 / 1401 / ص   مورخ 30 / 07 /1401 شهردار محترم، با عنايت به درخواست  شماره 4222/ 1401 / و مورخ 11/ 07/ 1401  مركز نيكوكاري شهر شريفيه مبني  بر مساعدت مالي جهت تهيه نوشت افزار و لوازم التحرير جهت دانش آموزان نيازمند اين شهرداري در نظر دارد  تا  مبلغ 000 / 000 / 30  ريال از محل  كمك مالي به اشخاص حقيقي رديف 150302 (ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير )  به عنوان كمك هزينه مساعدت نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید. ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.