400- به استناد نامه شماره 2212 / 1401 / ص  مورخ 24 / 07 /1401 شهردار محترم، به پيوست درخواست اداره بهزيستي شهرستان البرز در خصوص جانمايي كانكس كاهش آسيب در شهر شريفيه که در کمیسیون بهداشت و درمان به تصویب رسیده بود. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید. با جانمایی کانکس مخالفت گردید.

با اتفاق آراء مورد مخالفت اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

401- به استناد نامه شماره 2285 / 1401 / ص   مورخ 02 / 08 /1401 شهردار محترم، با توجه به نامه شماره412 / ز م /  79 ص مورخ 24/ 06/ 1401 بخشدار محترم و رئيس شوراي تامين بخش محمديهبر اساس بند چهارم مصوبات سيزدهمين جلسه شوراي تامين بخش محمديه، مبني بر پرداخت هزينه تعمير و صافكاري خودرو ميني بوس بشماره 163 ع61 ايران 79 آسيب ديده در عمليات نيروي انتظامي جهت جمع آوري معتادان متجاهر در شهر شريفيه جهت پيشگيري، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت هزينه مذكور  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 35 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي ، برنامه و طرح حمايت از طرح هاي حوزه سلامت اجتماعي، پروژه ساماندهي معتادان متجاهر اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

 بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

402- به استناد نامه شماره 2329 / 1401 / ص   مورخ 04 / 08 /1401 شهردار محترم ؛ با عنايت به نامه شماره 5812 / 12 مورخ 30 / 07 / 1401 معاونت محترم سياسي امنيتي، اجتماعي فرمانداري شهرستان البرز مبني بر ضرورت نصب و راه اندازي دوربين هاي پايش تصويري ترافيكي و امنيتي، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد و نصب دوربين و تجهيزات ارتباطي وابسته، جهت 4 نقطه از سطح شهر و همچنين تجهيزات جانبي شامل انشعاب برق، تير برق، ترانس برق، دكل پرژكتور و  از طريق مناقصه با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 000 / 11 ريال از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطر پذيري شهر، پروژه نصب دوربين در معابر اصلي اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

403- به استناد نامه شماره 2379 / 1401 / ص   مورخ 08 / 08 /1401 شهردار محترم، با توجه به اتمام قرارداد 3201 / 1400 مورخ 01 / 09 / 1400 با موضوع اجراي قرارداد پشتيباني و خدمات انفورماتيك شهرداري در مورخ 30 / 08 / 1401 اين شهرداري در نظر دارد نسبت به واگذاري موضوع قرارداد به سازمان همياري شهرداريها ( ماده 19 )، با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 600 / 2  ( بمدت يكسال ) از محل اعتبارات فصل دوم،  استفاده از كالا و خدمات ، حق الزحمه انجام خدمات قراردادي، رديف نگهداري و حفاظت از تجهيزات و تاسيسات عمومي و اختصاصي اقدام نمايد.که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد .

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

404- به استناد نامه شماره 2127 / 1401 / ص مورخ 17 / 07 /1401 شهردار محترم، با توجه به نامه شماره 610/ 1401 مورخ 09/ 07/ 1401  واحد خدمات شهر، مبني بر برآورد خريد لوازم و تجهيزات جهت روشنايي زيرگذر اصلي و المان هندوانه  اين شهرداري در نظر دارد،  نسبت به اجراي پروژه مذكور  با اعتباري بالغ بر 000 / 000/ 700 ريال از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، برنامه زيبا سازي  شهري ( ارتقاي كيفيت معماري و سيما و منظر شهري ) ، طرح ايجاد و توسعه شبكه روشنايي، پروژه روشنايي زيرگذر اصلي و المان هندوانه  اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

بااکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

405- به استناد نامه شماره 2377 / 1401 / ص   مورخ 08 / 08 /1401 شهردار محترم، با توجه به نامه خيلي محرمانه شماره 430/ / ز م /  79 / ص مورخ 30/ 06/ 1401 معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي  و دبير شوراي تامين شهرستان البرز مبني بر  تامين و پشتيباني كليه نيروهاي نظامي و انتظامي و استفاده از تمامي ظرفيت ها، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تامين و پشتيباني كليه هزينه هاي مربوطه  با اعتباري بالغ بر 000 / 000/ 000 / 1 ريال از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران برنامه و طرح تهيه و اجراي برنامه هاي ايمني و كاهش خطر پذيري پروژه پذيرايي از عوامل نظامي و انتظامي اقدام نمايد.  که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.  

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

406- به استناد نامه شماره 2328 / 1401 / ص   مورخ 04 / 08 /1401 شهردار محترم، با توجه به درخواست شماره 1293 / 1401 مورخ 07/ 06 / 1401 واحد حراست مبني بر ضرورت نگهباني و حفاظت از ساختمان اداري، ساختمان خدمات شهري و انبار و بوستان بانوان و درخواست شماره 1857 مورخ 02 / 08 / 1401 واحد اجرائيات مبني بر كنترل و پيشگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز بصورت دو شيفته صبح تا شب، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به واگذاري حفاظت فيزيكي و پليس ساختماني و اجراييات به صورت حجمي به شركت هاي انتظام(مورد تاييد نيروي انتظامي) بصورت مناقصه عمومي ، با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 000 / 15 ريال (بمدت يكسال) از محل اعتبارات فصل دوم ، استفاده از كالا و خدمات ، حق الزحمه انجام خدمات قراردادي، رديف نگهداري و حفاظت از تجهييزات و تاسيسات عمومي و اختصاصي اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

407- به استناد نامه شماره 2381 / 1401 / ص   مورخ 09 / 08 /1401 شهردار محترم،   با توجه به درخواست شماره 1895 / 1401 مورخ 05/ 08/ 1401 سرپرست محترم واحد حمل و نقل مبني بر اينكه شهر شريفيه با جمعيتي بالغ بر 26 هزار نفر (كه بسياري از ايشان از قشر ضعيف و متوسط جامعه اند) فاقد سيستم حمل و نقل عمومي (ميني بوس) بوده و همواره اين موضوع از درخواست هاي مكرر و با اولويت شهروندان مي باشد و در حال حاضر سيستم حمل و نقل عمومي شهر شريفيه شامل 36 دستگاه تاكسي بوده كه بيشتر آنها نيز به علت فرسودگي و ساير موارد در خط حضور نداشته و مشكلات فراواني را براي مردم اين شهر بوجود آورده است. اين شهرداري در نظر دارد،  نسبت به       راه اندازي سرويس حمل و نقل عمومي (ميني بوس) خط خط قزوين – شريفيه و بالعكس  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 800/ 1 ريال بصورت فراخوان و از طريق استعلام بهاء  از محل اعتبارات حمل و نقل ترافيك، برنامه توسعه و تجهيز و نگهداري حمل و نقل عمومي، طرح احداث خطوط ويژه، ايستگاه ها و خريد اتوبوس پروژه راه اندازي خط ميني بوس قزوين –  شريفيه و بالعكس اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد .

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.