408- به استناد نامه شماره 2424 / 1401 / ص   مورخ 11 / 08 /1401 شهردار محترم، با توجه به درخواست شماره 4840/ مورخ 10/ 08/ 1401 مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان البرز مبني بر در اختيار قرار دادن قطعه زميني با كاربري بهداشتي و درماني در محدوده منطقه مهاجراني و يا بالاي پاسگاه شريفيه به منظور ساخت و احداث پايگاه سلامت، و با توجه به نامه شماره 1983 / 1401 مورخ 11/ 08 / 1401 مسئول محترم واحد شهرسازي اين شهرداري جهت بهره مندي شهروندان از خدمات مركز بهداشت در نظر دارد نسبت به واگذاري حق بهره برداري از دو قطعه زمين جمعا به مساحت 50 / 329 متر مربع در قالب انعقاد تفاهم نامه بهره برداري، اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

409 به استناد نامه شماره 2425 / 1401 / ص   مورخ 11 / 08 /1401 شهردار محترم،  با توجه به انجام تجديد مناقصه پروژه رفت و روب و خدمات شهر و كشف قيمت حاصله با استناد به كميسيون معاملات مالي شهرداري به شماره 2415/ 1401 / ص مورخ 11/ 08/ 1401 اين شهرداري در نظر دارد نسبت به افزايش اعتبار پروژه مذكور با اعتباري بالغ بر 000/ 000/ 200 / 15 ريال ( مازاد بر مجوز اخذ شده بشماره 509 / 1401 / 6 / ص مورخ 20 / 06 / 1401 ) از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهري ، فصل دوم – استفاده از كالا و خدمات، حق الزحمه خدمات قراردادي، رديف 12207 واگذاري خدمات شهري اقدام نمايد. لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائید. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا مابه التفاوت اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

410- به استناد نامه شماره 2330 / 1401 / ص   مورخ 04 / 08 /1401 شهردار محترم؛  با توجه به درخواست شماره 138933 / 42 / 28 مورخ 28 / 07 / 1401 مديرشبكه بهداشت و درمان شهرستان البرز مبني بر نياز به مرمت و اصلاح آسفالت محوطه مركز بهداشت شريفيه اين شهرداري در نظر دارد  جهت آسفالت ورودي محوطه مركز بهداشت  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 200  ريال از محل اعتبارات حمل و نقل ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح زيرسازي ترميم و نگهداري آسفالت و ابنيه پروژه مشاركت در آسفالت ورودي محوطه مركز بهداشت اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

 بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد .

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.