420 مقرر گردید شهردار محترم و مسئول واحد حمل و نقل شهرداری برنامه جامع حمل و نقل عمومی شهر را ظرف مدت یک  هفته به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال نمایند. که در کمیسیون حمل و نقل شورا به تصویب رسیده بود. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

421 – مقرر گردید، شهرداری درخصوص سهمیه سوخت به مینی بوس ها و عدم خدمات رسانی آنها به شهروندان، با توجه به صرف و صلاح شهر و شهروندان پیگیری و نتیجه را تا ظرف مدت یک هفته به جلسه شورای اسلامی شهر ارائه نمایند. لذا موضوع در کمیسیون حمل و نقل شورا به تصویب رسیده بود.که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

422- با استناد نامه شماره 2568 مورخ  25 / 08 / 1401 بخشدار محترم محمدیه، درخصوص جلسه مبارزه با مواد مخدر و تعیین و تکلیف محل کانکس سلامت اداره بهزیستی شهرستان البرز، در ادامه اعضاء شورای اسلامی شهر با جانمایی کانکس مخالفت نمودند. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد مخالفت اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

423 – به استناد نامه شماره 2591 / 1401/ ص مورخ  25 / 08 / 1401 شهردار محترم،  با توجه به نامه شماره  2125 مورخ  24 / 08 / 1401 واحد خدمات شهري مبني بر خرد شدن دنده عقب بيل بكهو ، خردگي مابقي دنده ها و ترك داشتن پوسته گيربكس با توجه به اينكه تعمير اين قطعات به صرفه و صلاح نمي باشد و كارايي قطعات نو را ندارد و همچنين با توجه به نياز مبرم شهرداري به بيل بكهو اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد گيربكس كامل باشيلدار، با اعتباري بالغ  بر 000 / 000 / 700 ريال از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران، برنامه تهيه و اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطر پذيري، طرح تجهييز ماشين آلات، پروژه تعمير و نگهداري ماشين آلات اقدام نمايد اقدام نمايد . که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار مي گرددبا اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

424- به استناد نامه شماره 2592 / 1401/ ص مورخ  25 / 08 / 1401 شهردار محترم،  با توجه به نامه شماره 1656/ 1401 مورخ 12/ 07/ 1401 مسئول فني و عمراني شهرداری، مبني بر ضرورت انتخاب پيمانكار جهت انجام آزمايش از پروژه هاي در حال اجرا و با عنايت به برگزاري شش مرحله استعلام بهاء طي شماره هاي 1708 مورخ 08/ 06 / 1401، 2110 مورخ 14 / 07 / 1401 ، 2299 مورخ 02 / 08 / 1401، 2364 مورخ 08 / 08 / 1401 ، 2480 مورخ 16 / 08 / 1401 و 2548 مورخ 22 / 08 / 1401 ، نظر به اينكه هيچ يك از استعلامات صورت گرفته به حد نصاب سه شركت كننده نرسيده و بناچار ابطال گرديده است، اينك با استناد به نامه شماره 9473 / 42 / 59 / ص مورخ 03 / 06 / 1401 مديركل محترم دفتر امور شهري مبني بر تفاهم نامه همكاري بين دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري و آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان به منظور مشاركت و بهره مندي شهرداريها از تخفيفات مندرج در تفاهم نامه اين شهرداري در نظر دارد با توجه به ضرورت انجام آزمايشات پروژه هاي در حال اجرا و به منظور رعايت صرفه و صلاح شهرداري نسبت به انعقاد قرارداد با آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  ( با تخفيف 30 درصدي نسبت به فهرست بهاء انجام خدمات آزمايشگاهي ) بصورت ترك تشريفات استعلام بهاء اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

425 – به استناد نامه شماره 2513 / 1401/ ص مورخ  19 / 08 / 1401 شهردار محترم،  پيرو تقاضاي شماره 4855 مورخ 11/ 08/ 1401 آقاي سعيد زماني ذيحساب اعتبارات عمراني درخصوص پرداخت حق الزحمه، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت حق الزحمه نامبرده جهت اعتبارات عمراني از تاريخ 01 / 05 / 1401 لغايت 29/ 12/ 1401 با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 200 ريال از محل اعتبارات تحول اداري و مديريت عملكرد، حق الجلسه( كد 503 ) اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر،  مطرح گردید.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.