426 به استناد نامه شماره 2735 /  1401 / ص  مورخ  02 / 09 / 1401  شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 613/ 1401 مورخ 10/ 07/ 1401 واحد حراست مبني بر ضرورت حفاظ پنجره هاي ساختمان اداري و برآورد واحد فني و عمراني به شماره 2036 / 1401 مورخ 15 / 08 / 1401  با توجه به ضرورت ايمن سازي ساختمان شهرداري ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد و نصب حفاظ فلزي بصورت اماني با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 000 / 2 ريال (دو ميليارد ريال ) از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه تحول اداري و مديريت عملكرد پروژه تكميل و ايمن سازي ساختمان اداري اقدام نمايد.  که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمناً اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

427 – به استناد نامه شماره 2673 /  1401 / ص  مورخ  30 / 08 / 1401  شهردار محترم؛  با توجه به درخواست شماره 2183 / 1401 مورخ 29 / 08 / 1401 نظر به اينكه اعتبار مصوب جهت پروژه ديوار چيني سنگي رودخانه غربي 000 / 000 / 200 / 1 ريال در نظر گرفته شده بود كه از اين مبلغ 000 / 000 / 780 ريال اسناد خزانه اسلامي بوده كه عليرغم ارسال صورت وضعيت جذب نگرديد و مقدار اعتبار باقي مانده 000 / 000 / 420 ريال ، مبلغ ناچيزي براي سرانجام رسيدن پروژه مي باشد،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به افزايش اعتبار پروژه مذكور تا سقف 25 درصد  با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 500/ 1 ريال ، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور ، طرح نرده گذاري در اطراف ميادين، تقاطع ها و رفوژها پروژه ديوار چيني و ايمن سازي رودخانه غربي شهر از محل اعتبارات داخلي و گرفتن استعلامات لازم با رعایت تشریفات قانونی اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

*- ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

428 به استناد نامه شماره 2016 /  1401 / ص  مورخ  30 / 06 / 1401  شهردار محترم؛  درخصوص تعرفه سال 1401 با توجه به  تبصره 4 ماده صد، در خصوص افزایش بنا در ساختمانهای موجود و زمینهای فاقد بنا با ضریب 10 / 1 اعمال گردد. که مبلغ 000 /000 /150 ریال در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.