434 – مقرر گردید؛ مبلغ 500/000/000ریال؛ از بودجه شورای اسلامی شهر توسط شهردار محترم، به شماره حساب” 0116465888000 ” شورای اسلامی شهر واریز گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

435   به استناد نامه شماره 2929  / 1401 / ص مورخ 16 / 09 / 1401 شهردار محترم؛ با توجه به مصوبه شماره 416 صورتجلسه شماره 144 مورخ 18 / 08 / 1401 شوراي محترم اسلامي مبني بر تقدير از كاركنان حل اختلاف شهر شريفيه ، اين شهرداري در نظر دارد به بمنظور  قدرداني و تجليل از زحمات و كوشش هاي آن عزيزان ، با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 40 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي برگزاري همايش ها و نشست ها رديف 150208 كمك به بخش عمومي، اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

 ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

436   به استناد نامه شماره 2930  / 1401 / ص مورخ 16 / 09 / 1401 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست نامه 780 / 1401 مورخ 17 / 08 / 1401 واحد فني و عمراني مبني بر  پياده رو سازي معبر جنب حمام قديمي ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه پياده رو سازي مذكور مطابق با طرح پيوست با اعتباري بالغ بر000 / 000/ 000 / 1 ريال از محل حمل و نقل و ترافيك ، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح احداث و بهسازي پياده رو ها، پروژه پياده رو سازي معبر جنب حمام قديمي بصورت اماني اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

 ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

437 به استناد نامه شماره 2900  / 1401 / ص مورخ 14 / 09 / 1401 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 2283 / 1401 مورخ 06/ 09/ 1401 مسئول امور سرمايه انساني  مبني بر محاسبه مابه التفاوت احكام حقوقي كاركنان از سال 1396 تا پايان مهر ماه 1401 با استناد به نامه شماره 9096 / 42 / 59 / ص مورخ 30 / 05 / 1401 مدير كل محترم دفتر امور شهري و شوراها مبني بر ارتقاء رتبه ده نفر از كارشناسان مشمول شهرداري و همچنين با استناد به ماده 16 قانون حمايت از خانواده و جواني مصوبه شماره 69385 / 278 مورخ 19 / 08 / 1400 مجلس شوراي اسلامي ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت مابه التفاوت احكام حقوقي 28 نفر از كاركنان، با اعتباري بالغ بر 607/ 471/ 682 / 4 ريال، از محل اعتبارات فصول: اول جبران خدمات كاركنان، دوم استفاده از كالا و خدمات،  ششم رفاه اجتماعي اقدام نمايد.  که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

 ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

438 – به استناد نامه شماره 2928  / 1401 / ص مورخ 16 / 09 / 1401 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 2427/ 1401 مورخ 16/ 09/ 1401 واحد روابط عمومي، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تهيه و خريد پرچم  با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 400 ريال ،  از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، برنامه زيباسازي شهري، طرح تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي و تزئيني پروژه خريد و نصب پرچم  اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

 ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

439 – به استناد نامه شماره 7271  / 11  مورخ 12 / 09 / 1401 ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز، در خصوص بند 6 مصوبه 424 صورتجلسه 146 مورخ 25 / 08/ 1401 موضوع؛  ضرورت انتخاب پیمانکار جهت انجام آزمایش از پروژه های در حال اجراء، مقرر گردید نماینده شورا و شهرداری در جلسه آینده هیات تطبیق حضور داشته باشند. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.