452 به استناد نامه شماره 3102 / 1401 / ص  مورخ 04 / 10 / 1401 شهردار محترم؛  با توجه به درخواست شماره 802 / 1401 مورخ 21 / 08 / 1401 و 975 / 1401  مورخ  03 / 10 / 1401  واحد فني و عمراني ، مبني بر خريد كفپوش بتني ساده و شياردار و سكه اي (نابينايان)، سيمان و ماسه و اجراي دستمزدي جهت پروژه پياده رو سازي خيابان شهيدصياد شيرازي ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه پياده رو سازي خيابان شهيد صياد شيرازي با اعتباري بالغ بر000 / 000/ 500/ 3 ريال بصورت اماني، از محل حمل و نقل و ترافيك ، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح احداث و بهسازي پياده رو ها ، پروژه تكميل پياده رو سازي معابر شهري از طريق استعلام بهاء و بصورت اماني اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

453 – به استناد نامه شماره 3117 / 1401 / ص  مورخ 05 / 10 / 1401 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 6121 / 1401 / و مورخ 04 / 10 / 1401 هيأت امناء مسجد فاطمه زهرا(س) مبني بر پذيرائي از عزاداران و وداع با پيكر شهيد گمنام ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي جهت بخشي از هزينه هاي مذكور با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 10 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي برگزاري همايش ها و نشست ها رديف 150208 كمك به بخش عمومي، اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

 بدیهی است اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

454 – به استناد نامه شماره 3049 / 1401 / ص  مورخ 29 / 09 / 1401 شهردار محترم؛ با عنايت به نامه وارده به شماره 1401/5772/و مورخ 1401/09/20 آقاي سيدحسين پرپينچي مالك زميني به مساحت 142 مترمربع واقع در خيابان گلستان جنوبي كوچه نيلوفر- فرعي لادن، كه درخواست احداث بنا نموده اند با توجه به بازديد كارشناس شهرسازي مشاهده گرديد كاربري زمين مورد نظر برابرطرح جامع شهر شريفيه فضاي سبز بوده و ايشان درخواست تعيين تكليف زمين خود برابر قانون ماده واحده براي صدور مجوز احداث بنا با كاربري مسكوني را دارند. که در جلسه  شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

455- مقرر گردید؛ جلسه ای با حضور فرماندار محترم شهرستان البرز، درخصوص مسائل اورژانس و دیوارچینی رودخانه های شرقی و غربی، زمینهای تعاونی مسکن نیروی انتظامی و زمینهای تعاونی  مسکن بیدستان، در اسرع وقت برگزار گردد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

456- به استناد نامه شماره 7980  / 11  مورخ 30 / 09 / 1401 ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز؛ با توجه به مصوبه 440  صورتجلسه 154 مورخ  20 / 09 / 1401 در خصوص تملک ملک  آقای حسین نصری فرزند مالک،  مقرر گردید اسناد و مدارک به فرمانداری ارسال گردد. که در جلسه  شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.