462 – به استناد نامه شماره 3311 / 1401 /  ص   مورخ 26 / 10 /1401 شهردار محترم؛ پيرو نامه شماره 1479 / 1400 / ص مورخ 03 / 06 / 1400 و مصوبه شماره 345 / 1400 / 6 / ص مورخ 30 / 06 / 1400 آن شوراي محترم در خصوص خريد خودرو نيسان دوگانه سوز نظر به اينكه امكان خريد در سال گذشته فراهم نگرديده بود، اينك با توجه به باز شدن سايت فروش شركت هاي زامياد و سايپا اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد يکدستگاه نيسان دو گانه سوز با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 950 / 3  ريال و يكدستگاه پرايد وانت با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 650 / 1 ريال؛  از طريق نمايندگي هاي مجاز شركت زامياد و سايپا ، از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران، برنامه تهيه و اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطر پذيري، طرح تجهيز ماشين آلات ، پروژه خريد ماشين آلات اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.