463 – به استناد نامه شماره 8441 / 11 مورخ 14 / 10 /1401 ریاست محترم؛ در خصوص مصوبه شماره 454  بند 3 صورتجلسه شماره 158، موضوع ملک آقای سید حسین پرپینچی،  مقرر گردید نماینده شورا و شهرداری در جلسه هیات تطبیق حضور داشته باشند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

464 – به استناد نامه شماره 3239  / 1401 / ص مورخ 17 / 10 /1401 شهردار محترم؛ پيرو مجوز صادره شماره 586/ 1401 / 6 / ص مورخ 26/ 07/ 1401 شوراي محترم اسلامی شهر، جهت اجراي پروژه اتصال پل خيابان ميرزاي شيرازي  تا سقف 000 / 000 / 500/ 19  ريال ، مناقصه مربوطه در سامانه ستاد ايران صورت پذيرفت، نظر به اينكه كشف قيمت حاصله (پيوست مي باشد) حداقل قيمت اعلامي پيشنهاد دهندگان 542/ 565/ 749/ 28  ريال مي باشد،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به افزايش اعتبار پروژه مذكور به ميزان 000 / 000 / 500/ 9 ريال و انعقاد قرارداد از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه توسعه زيرساخت هاي عبور و مرور، طرح توسعه زيرساخت ها، پروژه اتصال پل خيابان ميرزاي شيرازي اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

465 – به استناد نامه شماره 3278 / 1401 / ص مورخ 20 / 10 /1401 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 1033 / 1401 مورخ 19 / 10 / 1401   واحد فني و عمراني ، مبني بر تهيه و خريد مخلوط توونان جهت زيرسازي معابر بازگشايي شده، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد 600 تن مخلوط شهيد صياد شيرازي با اعتباري بالغ بر000 / 000/ 750  ريال ، از محل حمل و نقل و ترافيك ، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح زيرسازي و آسفالت معابرشهري، پروژه بهسازي معابر شهري از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

466 – به استناد نامه شماره 3257/ 1401 /  ص  مورخ 18 / 10 /1401 شهردار محترم؛ با توجه به اتمام قرارداد 620/ 979 / 1401 مورخ 20/ 08/ 1401 با موضوع انجام خدمات حفاظتي و مراقبتي شهرداري در مورخ 20/ 10/ 1401 و درخواست شماره 2747 مورخ  18 / 10 / 1401 واحد حراست و اجرائيات نظر به اينكه روند برگزاري مناقصه انتخاب پيمانكار مربوطه از طريق سامانه ستاد در حال انجام است اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تمديد مدت قرارداد (40 روز) تا پايان بهمن ماه ، با اعتباري بالغ بر 1.450.000.000 ريال از محل اعتبارات فصل دوم – استفاده از كالا و خدمات، حق الزحمه انجام خدمات قراردادي، رديف نگهداري و حفاظت از تجهيزات و تاسيسات عمومي و اختصاصي اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد .

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

467- به استناد نامه شماره 3240 / 1401 / ص مورخ 17 / 10 /1401 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 2528/ 1401 مورخ 27/ 09/ 1401 واحد خدمات شهري مبني بر فرسودگي مخازن هاي سطح شهر،  برآورد هزينه تعويض و نصب كف مخازن ، تعويض زير چرخ ها ، نصب بوشن و درپوش تقويت جوش ها ، لايه برداري و شستشوي مخازن ، رنگ آميزي كامل بدنه مخازن ، نصب شبرنگ،  برشكاري به روش پلاسما و جوشكاري از نوع co2  به  تعداد 197 مخزن مي باشد ،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تعمير 197 عدد مخزن  جمعا با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 500/ 3 ريال ، از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهري، برنامه توسعه و نگهداري تاسيسات شهري ، طرح توسعه و نگهداري تاسيسات شهري پروژه نگهداري تاسيسات شهري از طريق سامانه ستاد ايران اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديدبا اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

468 – به استناد نامه شماره 3282 / 1401 / ص مورخ 20 / 10 /1401 شهردار محترم؛  با توجه به درخواست شماره 2452 / 1401 مورخ 19/ 09/ 1401 واحد فني و عمراني مبني بر ادامه كار و تكميل ديوار رودخانه غربي حدفاصل آذران اول  تا پل شهيد عراقي(حدود 300 متر) اين شهرداري در نظر دارد نسبت به ديوار چيني مقدار باقيمانده رودخانه غربي با  اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 000 / 4  ريال ، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور ، طرح نرده گذاري در اطراف ميادين، تقاطع ها و رفوژها پروژه ديوار چيني و ايمن سازي رودخانه غربي شهر از محل اعتبارات داخلي از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

 ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

469 – مقرر گردید، جهت انجام کارهای حسابداری، سال 1399  شورای اسلامی شهر، توسط آقای سعید رشوند، به مبلغ  000 / 000 / 60 ریال، از بودجه شورا پرداخت گردد. که با اتفاق آراء شورای اسلامی شهر مورد تصویب قرارگرفت. 

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.