470 – به استناد نامه شماره 3361 / 1401 / ص مورخ 02 / 11 /1401 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 2735/ 1401 مورخ 17/ 10 / 1401   واحد فني و عمراني، مبني بر تهيه مصالح و اجراي فندانسيون پايه تابلوهاي ترافيكي داخل شهر به تعداد 20 عدد، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تهيه مصالح و اجراي فندانسيون با اعتباري بالغ بر000 / 000/ 650 ريال، از محل حمل و نقل، ترافيك ، برنامه سامانه هاي هوشمند حمل و نقل و ترافيك، طرح نصب تابلوهاي راهنمايي و رانندگي ، پروژه اجراي فوندانسيون پايه تابلوهاي ترافيكي، از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

471 – به استناد نامه شماره 3305  / 1401 / ص مورخ 02 / 11 /1401 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 2745/ 1401 مورخ 18/ 10/ 1401 كارشناس فناوري و اطلاعات ،در خصوص بروز شدن  و افزايش امكانات نرم افزارها ، رايانه هاي فعلي قادر به تامين منابع مورد نياز برنامه ها براي اجراي بهينه نيستند  فلذا اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد و تجهيز سيستم كامپيوتري و نرم افزار با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 000 / 4 ريال ،  از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه توسعه شهرداري الكترونيك ، طرح تهيه و توليد سخت افزار و نرم افزار پروژه تجهيز شهرداري به سيستم كامپيوتري و انفورماتيك از طريق استعلام بهاء و سامانه ستاد  اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد .

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

472 – به استناد نامه شماره 3360 / 1401 / ص مورخ 02 / 11 /1401 شهردار محترم؛ با توجه به نامه  شماره 2799/ 1401 مورخ 22/ 10/ 1401  واحد فني و عمراني ، مبني بر خريد كفپوش بتني و جدول جهت اجراي پروژه هاي  پياده رو سازي و ترميم جداول در سال 1402 ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد كفپوش و جدول با اعتباري بالغ بر000 / 000/ 000/ 608 / 40 ريال ، از محل حمل و نقل و ترافيك ، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح احداث و بهسازي پياده رو ها، پروژه خريد مصالح مورد نياز از طريق سامانه ستاد ايران اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

473 – به استناد نامه شماره 3359/ 1401 /  ص  مورخ 02 / 11 /1401 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 2852/ 1401 مورخ 02/ 11/ 1401 واحد خدمات شهري مبني بر تهيه تيغه برف روب جهت خودرو ميني لودر(بابكت)، جهت برف روبي كوچه ها و معابر باريك ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد تيغه برف روبي با اعتباري بالغ 000 / 000 / 600 / 1  ريال،  از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران، برنامه تهيه و اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطر پذيري، طرح تجهيز ماشين آلات ، پروژه تعمير و نگهداري ماشين آلات اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

474- به استناد نامه شماره 3358 / 1401 / ص مورخ 02 / 11 /1401 شهردار محترم؛  با توجه نامه شماره 18371 / 42 / 59 / ص مورخ 20 / 10 / 1401 مدير كل محترم دفتر امور شهري و شوراها مبني بر تخصيص تعداد محدودي خودرو ون با شرايط ويژه به شهرداري ها و با توجه به نامه شماره 3300 / 1401 / ص مورخ 21 / 10 / 1401 اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد سه دستگاه خودرو ون  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 000/ 12 ريال ، از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران، برنامه تهيه و اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطر پذيري، طرح تجهيز ماشين آلات، پروژه خريد ماشين آلات اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

475- به استناد نامه شماره 3355 / 1401 / ص مورخ 02 / 11 /1401 شهردار محترم؛  پيرو نامه شماره 2330  / 1401 / ص مورخ 04 / 08 / 1401 درخصوص تامين اعتبار جهت مرمت و اصلاح آسفالت محوطه مركز بهداشت شريفيه، مبلغ صحيح  000 / 000 / 000 / 2 ريال مي باشد، كه به اشتباه در تايپ، مبلغ 000 / 000 / 200 ريال اعلام گرديده است. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.