46– به استناد نامه شماره 1557 / 1400 / ص  مورخ 10 / 06 / 1400 شهردار محترم؛ به پیوست یک نسخه از تفریغ بودجه سال 1399 این شهرداری با درآمدی بالغ بر267 /288 /147/031ریال مورخ 10 / 06 /1400 در دو بخش جاری به مبلغ 650 / 568 / 794 / 60 ریال و وظیفه عمران شهری به مبلغ 325 / 775 / 675 / 79 ریال با رعایت موضوع ماده 68 قوانین و مقررات شهرداری، که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح و تبادل نظر گردید.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.