482 – به استناد نامه شماره 3556 / 1401 / ص مورخ 23 / 10 /1401 شهردار محترم.  با توجه به نامه شماره 3026 / 1401 مورخ 21/ 11/ 1401 امور اداري در خصوص تهيه اقلام جهت سالروز پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي،  اين شهرداري در نظر دارد به منظور افزايش ايجاد انگيزه و افزايش و ارتقاء جايگاه خانواده،  نسبت به تهيه اقلام ضروري جهت كاركنان با اعتباري تا سقف  000 / 000 / 510 ريال از محل اعتبارات خدمات مديريت “جبران خدمات كاركنان” هزينه تشريفات اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

 ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

483 – به استناد نامه شماره 3579/ 1401 /  ص مورخ 24 / 11 /1401 شهردار محترم؛  با توجه به نامه شماره 9317/ 12 مورخ 18/ 11/ 1401 معاونت محترم سياسي، امنيتي، اجتماعي فرمانداري شهرستان البرز مبني بر تامين اعتبار هزينه هاي راهيان نور استان ،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تامين هزينه با اعتباري بالغ بر 000 / 800/ 310 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي ، ماده 16 و 17 رديف 150304 مشاركت در برگزاري مراسم راهيان نور اقدام نمايد خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

484 – به استناد نامه شماره 3667/ 1401 /  ص مورخ 30 / 11 /1401 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 1121/ 1401 / مورخ 30/ 11/ 1401 سرپرست امور فضاي سبز و خدمات ايمني شهري، مبني بر خريد فرش جهت تجهيز ساختمان آتش نشاني اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد يك جفت فرش آتش نشاني با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 150 ريال از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران، طرح توسعه و تقويت سيستم ايمني و آتش نشاني، برنامه طراحي، احداث و تجهيز ايستگاه آتش نشاني پروژه خريد و تجهيز ساختمان آتش نشاني اقدام نمايد .

که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد. 

 ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

485 – به استناد نامه شماره 3413/ 1401 /  ص مورخ 08 / 11 /1401 شهردار محترم؛  با توجه به شماره 18648 / 4 / 59 / ص مورخ 28 / 10 / 1401 معاونت محترم هماهنگي امور عمراني استانداري قزوين و نامه شماره 18820 / 42 / 59 / ص مورخ 01 / 11 / 1401 مديركل محترم دفتر امور شهري و شوراها ، در راستاي تجهييز شهرداريهاي استان به سامانه خدمات شهرسازي، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد با سازمان همياري شهرداريها (ماده 19) ، با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 250/ 2 ريال از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه توسعه شهرداري الكترونيك و ارتقاء زير ساختها و فناوريها، طرح تهيه و توليد سخت افزارها ، نرم افزارها و شبكه هاي كامپيوتري ، پروژه استقرار برونسپاري خدمات شهرسازي  اقدام نمايد .که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد. 

 ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد .

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

486 – به استناد نامه شماره 3454/ 1401 /  ص مورخ 11 / 11 /1401 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 2944 مورخ 11 / 11 / 1401 واحد فني و عمراني در خصوص ضرورت بكارگيري مشاور فني اين شهرداري در نظردارد با اعتباري بالغ بر ۰۰۰ / ۰۰۰ / 600 ريال  نسبت به استفاده ازخدمات مشاوره اي  در زمينه هاي ،آموزش كادر فني و نظارت بر پيمان و تهيه متره و اسناد مناقصه بررسي و تصويب طرح هاي شهرداري، شركت در جلسات كميسيون تحويل موقت و قطعي و … از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد. حال با عنايت به ضوابط اعلام شده از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كل كشور، ( بند ۸ فرم شماره ۲ ۱۳۹۲ مربوط به واگذاري انجام وظايف و فعاليتهاي قابل واگذاري به  شركت ها از طريق مناقصه به منظور رعايت تشريفات مناقصه)، از محل اعتبارات وظيفه عمراني اقدام نماید. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد. 

بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادارخواهد شد.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

487 – مقرر گردید واحد عمرانی شهرداری طرح مطالعاتی اتصال بلوار غربی به شرقی، از انبار مخابرات تا بلوار ولایت، تمامی جوانب از جمله تملکات و موانع را تهیه و تنظیم  و به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند. با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

488 مقرر گردید، آقای سعید رشوند نسبت به تهیه و تنظیم بودجه سال 1402 شورای اسلامی شهر به مبلغ 000 /000 / 35 ریال، اقدام نمایند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.