490 نامه شماره 3679 / 1401 /  ص مورخ  01/ 12 / 1401  شهردار محترم ؛ با عنايت به درخواست شماره 1401/6837/ص مورخ 1401/11/12 آقايان رضا فتاحي و ابوالفضل عشائري، درخصوص زمين واقع در خيابان گلستان شمالي – نبش كوچه هماي هشتم مبني بر استفاده از قانون ماده واحده براي صدور جواز ساخت، به استحضار مي رساند، مساحت كل زمين مذكور  21/ 160 مترمربع مي باشد. كه به ميزان 17/ 145 مترمربع در طرح بازگشايي معبر ( 20 متري خيابان شهيد چمران ) واقع شده و باقي مانده مساحت زمين بعد از عقب نشيني با كاربري مسكوني به ميزان 04/ 15 مترمربع مي باشد كه طبق ضوابط طرح تفصيلي شهر شريفيه ملك مذكور زير حدنصاب تفكيك براي صدور پروانه احداث قرار ميگيرد، که درکمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

491 – نامه شماره 3713 / 1401 /  ص مورخ  03/ 12 / 1401  شهردار محترم ؛ با عنايت به نامه وارده به شماره 6822 /1401 / و مورخ 11 /11 /1401  آقاي عليرضا كشاورز مويني مالك زميني به مساحت 135.99 مترمربع واقع در خيابان گلستان جنوبي كوچه آ فتابگردان 4 ( كروكي پيوست ) كه درخواست احداث بنا نموده اند با توجه به بازديد كارشناس شهرسازي مشاهده گرديد كاربري زمين مورد نظر برابرطرح جامع شهر شريفيه فضاي سبز بوده و ايشان درخواست تعيين تكليف زمين خود برابر قانون ماده واحده براي صدور مجوز احداث بنا با كاربري مسكوني را دارند، که درکمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. لذا با توجه به ساخت و ساز صورت گرفته در محل و زمین باقی مانده برای اجرای فضای سبز که مقرون به صرفه نبوده و جوابگوی شهر نمی باشد. با ماده واحده موافقت گردید.                               

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

492 نامه شماره 3720  / 1401 /  ص مورخ  04/ 12 / 1401  شهردار محترم ؛ با عنايت به درخواست شماره 6873 / 1401 / و مورخ 16 /11 /1401  آقاي آرش جعفري درخصوص زمين واقع در خيابان گلستان شمالي – كوچه آفتابگردان 4 مبني بر استفاده از قانون ماده واحده براي صدور جواز ساخت ، به استحضار مي رساند ، مساحت كل زمين مذكور  96/ 142 مترمربع مي باشد كه باقي مانده مساحت زمين بعد از عقب نشيني با كاربري پارك و فضاي سبز عمومي پيشنهادي به ميزان 46/ 126 مترمربع مي باشد ، كه طبق ضوابط طرح تفصيلي شهر شريفيه ملك مذكور قابليت صدور پروانه احداث را دارد ، لذا با عنايت به ساخت و سازهاي صورت گرفته در همجواريهاي زمين فوق، که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.