493 – نامه شماره 3818 / 1401 /  ص مورخ  01/ 12 / 1401  شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 3263/ 1401 مورخ 10/ 12/ 1401 واحد روابط عمومي و خدمات شهر،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تقدير و تشكر از پاكبانان شهر با اعتباري بالغ بر   000 / 000 / 750 ريال ، از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي، برنامه و طرح همايش ها و نمايشگاه ، پروژه تقدير و تشكر از پاكبانان شهر  اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

 ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

494 – نامه شماره 3810 / 1401 /  ص مورخ  10/ 12 / 1401  شهردار محترم ؛ با توجه به نامه شماره 3235/ 1401 مورخ 18/ 12/ 1401 مسئول محترم روابط عمومي در خصوص جشن اعياد شعبانيه ،  اين شهرداري در نظر دارد به منظور قدرداني از زحمات يكساله كاركنان و ايجاد انگيزه و افزايش و ارتقاء جايگاه خانواده، نسبت به برگزاري مراسم جشني با حضور خانواده هاي كاركنان شهرداری، با اعتباري تا سقف  000 / 000 / 400 ريال از محل اعتبارات خدمات مديريت “جبران خدمات كاركنان” هزينه تشريفات اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

495 نامه شماره 3750 / 1401 /  ص مورخ  07/ 12 / 1401  شهردار محترم ؛ به پيوست درخواست مركز نيكوكاري شريفيه، به شماره  وارده 6969 / 1401 / و مورخ 19 / 11 / 1401 مبني بر درخواست مساعدت مالي جهت تهيه بسته حمايتي جهت نيازمندان  بحضور ارسال مي گردد. مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 70 ریال از ردیف ماده 16 و 17 شهرداری پرداخت گردد.  که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.