503 مرخصی آقای ابراهیم فرزان مهر شهردار محترم در تاریخ 27 / 12 / 14010 لغایت 28 / 12 / 1401  به مدت 2 روز با جانشینی آقای یاسر اسفرورینی به استناد تبصره 10 ماده 8 آئین نامه حقوقی  و مزایای شهرداران،  در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

504نامه شماره 4011 / 1401 /  ص مورخ  21/ 12 / 1401  شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 3392/ 1401 مورخ 20/ 12/ 1401 مسئول محترم امور سرمايه انساني در خصوص پرداخت رفاهي پايان سال ،  اين شهرداري در نظر دارد به منظور قدرداني از زحمات يكساله كاركنان و ايجاد انگيزه، نسبت به پرداخت رفاهي به تمامي كاركنان  با اعتباري تا سقف  000/ 000/ 200/ 1 ريال از محل اعتبارات خدمات مديريت “جبران خدمات كاركنان” فصل ششم، رفاه اجتماعي رديف 160290 ساير اقدام نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

505 نامه شماره 3977 / 1401 /  ص مورخ  20/ 12 / 1401  شهردار محترم ؛ با توجه به درخواست شماره 6724/ 1401 / و مورخ 08/ 11/ 1401 خانم مهری امیری نودهی، مبني بر مساعدت مالي جهت تامين هزينه هاي روزمره زندگي و بيماري همسر،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي به مبلغ 000/ 000/ 5 ريال جهت پرداخت هزينه هاي روزمره از محل اعتبارات فصل ششم رفاه اجتماعي رديف 150302 كمك به اقشار آسيب پذير اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

506–  بودجه سال 1402 شورای اسلامی شهر شریفیه،  با اعتباری بالغ بر  000 / 000 / 000 / 5  ریال با شرح فصل اول ، جبران خدمات 000 /000 / 530 / 3 ریال، قصل دوم استفاده از کالا و خدمات  000 / 000 / 200 1 ریال و فصل پنجم کمک های بلا عوض 000 /000 /240 ریال  و فصل ششم رفاه اجتماعی 000 /000 / 30 ریال، که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

507 –  نامه شماره 3986 / 1401 /  ص مورخ  21/ 12 / 1401  شهردار محترم ؛ با عنايت به جلسه منعقده با شهردار محترم شهر قزوين،  درخصوص تخصيص 6 دستگاه اتوبوس جهت فعاليت در خط شريفيه به قزوين و بالعكس، دريافت مبلغ 50.000 ريال، بابت كرايه هر مسافر در اين خط، در سال 1402 پيشنهاد مي گردد. که در کمیسیون حقوقی، اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

508  مقرر گردید، جهت تقدیر و تشکر از زحمات یکساله آقای مهندس ابراهیم فرزان مهر شهردار محترم، یک ماه حقوق و مزایا مندرج  درحکم کارگزینی، اقدام نماید.که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

509 – به استناد  نامه شماره 4014 / 1401 /  ص مورخ  21/ 12 / 1401  شهردار محترم ؛ پيرو نامه شماره 3537/ 1401 / ص مورخ 18/ 11/ 1401  با توجه به نامه وارده شماره 1101 / 1401 / و مورخ 26 / 02 / 1401 سر دفتر شماره 10 الوند مبني بر آماده شدن پيش نويس اسناد كليه قطعات مربوط به پلاك 30 اصلي واقع در بخش 14 البرز مربوط به هزينه ثبت اسناد 70 قطعه قدر السهم شهرداري از اراضي تعاوني مسكن كاركنان شهرداري بيدستان ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت هزينه ثبت نقل و انتقال اسناد به مبلغ تقريبي 000 / 000 / 300 ريال و هزينه صدور سند تك برگي به مبلغ  000 / 360 / 150 ريال و هزينه استعلام مجدد 000 / 000 / 50 ريال جمعا با اعتباري بالغ بر 000 / 360 / 500 ريال از محل اعتبارات جاري ، هزينه هاي قضائي، ثبتي و حقوقي، رديف هزينه هاي ثبتي، اقدام نمايد. که در جلسه شورا مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

لازم به توضيح مي باشد شركت تعاوني كاركنان بيدستان طي نامه شماره 1200 / 1401 مورخ 31 / 02 / 1401 آمادگي خود را جهت پرداخت قدرالسهم آماده سازی اعلام نموده است. 

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.