513 نامه شماره 17 / 1402 /  ص مورخ  07/ 01 / 1402  شهردار محترم؛ با توجه به اینکهخيابان جنب رودخانه شرقي فاقد هرگونه روشنايي بوده و با توجه به درخواست هاي مكرر شهروندان، و توافق صورت گرفته با مديريت برق محمديه مقرر شده است تامين روشنايي اين معبر با مشاركت شهرداري و اداره برق تامين و اجرا گردد، بر اساس اين توافق خريد بازوي 1.5 متري و چراغ 50 وات LED گل نور مدل ستاره به تعداد 15 عدد با شهرداري و تامين تيرهاي 9 متري و كابل هاي مورد نياز و اجراي آن با مديريت برق محمديه خواهد بود. لذا اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد اقلام فوق بشرح پيوست  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 650 ريال از محل اعتبارات كالبدي و شهر سازي برنامه ارتقاء كيفيت معماري و سيما و منظر شهري ، طرح ايجاد شبكه روشنايي ، پروژه تامين روشنايي بلوار شهيد بهشتي اقدام نمايد .که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

*- ضمنا استعلامات لازم از آب منطقه ای اخذ گردد.

* -بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

514 نامه شماره 112 / 1401 /  ص مورخ  16/ 01 / 1402  شهردار محترم؛  با توجه به مصوبه شماره 901 / 1401 / 6 / ص مورخ 30 / 11 / 1401 و با عنايت به درخواست شماره 1056/ 1401  مورخ 02/ 11/ 1401 واحد حراست مبني بر ضرورت استفاده از دوربين هاي مداربسته نظارت تصويري جهت ساختمان غسالخانه، آرامستان و گلزار شهداي شهر ، نظر به اينكه انجام مراحل استعلام بهاء از طريق سامانه ستاد در پايان سال با مشكل مواجه شده بود و با توجه به افزايش قيمت دلار فروشندگان حاضر به ارائه قيمت نبودند،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد و نصب دوربين و تجهييزات ارتباطي وابسته،  از طريق استعلام بهاء با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 600 / 5 ريال از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران طرح اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطر پذيري شهر پروژه نصب دوربين در معابر اصلي اقدام نماید. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.         

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

515   نامه شماره 18 / 1401 /  ص مورخ  07/ 01 / 1402  شهردار محترم؛ با عنايت گذشت 5 ماه از مصوبه شوراي محترم(شماره 574 / 1401 / 6 / ص مورخ 21 / 07 / 1401 ) در خصوص تملك ملك آقاي محرم سليماني و شروع سال جديد و نياز به اخذ مجدد مصوبه شوراي محترم  جهت تملك ملك نامبرده و با توجه به اعلام آمادگي آقاي محرم سليماني طي نامه به شماره وارده 91 / 1402 / و مورخ 1402/01/7 در خصوص واگذاري زمين نامبرده به مساحت 60 مترمربع در موقعيت انتهاي خيابان گلستان جنوبي، اين شهرداري بدليل قرار گرفتن در طرح بازگشايي معبر با قيمت كارشناسي ، به استحضار مي رساند ،  طي بررسي صورت گرفته از كل مساحت زمين نامبرده بخشي از ملك به متراژ 44 مترمربع در داخل محدوده خدماتي و در طرح بازگشايي معبر قرار دارد و به ميزان 16 مترمربع خارج از محدوده خدماتي و در حريم شهر شريفيه قرار گرفته است. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

516   مقرر گردید؛ جهت پیگیری و مشکلات کشاورزی، باغات و دامداران شهر، از مدیران آب منطقه ای استان و جهاد کشاورزی دعوت بعمل آید. و نمایندگان شورا آقایان؛ حسن لی و بهتویی جهت این موضوع انتخاب شدند. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

517   نامه شماره 113 / 1402 /  ص مورخ  16/ 01 / 1402  شهردار محترم؛  اين شهرداري در نظر دارد، مطابق ماده 34 آئين نامه مالي، و با رعايت ماده 79 قانون شهرداريها و همچنين با استناد به نامه شماره 16036 /42 /59 مورخ 12 /11 /1394 دفتر امور شهري و شوراهاي استان، نسبت به تعيين تنخواه گردان شهرداري به مبلغ 000 / 000 / 400 ريال، در سال 1402  اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

518   نامه شماره 120 / 1402 /  ص مورخ  16/ 01 / 1402  شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 21680 / 42 / 59 / ص مورخه 1401.12.20 و نامه شماره 21822 / 42 / 59 / ص مورخه 1401.12.22 مدير كل محترم دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري در خصوص بكارگيري خانم پريسا ميرزايي با مدرك تحصيلي فوق ديپلم حسابداري  به عنوان كاردان امور مالي در اين شهرداري از محل پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت آزمون ايثارگران به صورت رسمي- قطعي اين شهرداري در نظر دارد نسبت به بكارگيري نامبرده و پرداخت حقوق و مزاياي ايشان با اعتباري بالغ بر 000 /000 /500 /3 ريال از محل اعتبارات جبران خدمات كاركنان فصول اول و دوم و فصل ششم اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

 ضمنا اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد مخالفت اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

519   نامه شماره 114 / 1402 /  ص مورخ  16/ 01 / 1402  شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 13/ 1402مورخ 15/ 01/ 1402 واحد خدمات شهر، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تهيه و خريد المان ماه مبارك رمضان با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 800 ريال ،  از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، برنامه زيباسازي شهري، طرح تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي و تزئيني پروژه خريد و نصب المان ماه مبارك رمضان  اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

 ضمنا اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.