520 نامه شماره 125 / 1402 /  ص مورخ  17/ 01 / 1402  شهردار محترم؛  با عنايت به بررسي و هماهنگي هاي بعمل آمده با ساير شهرداري هاي شهرستان البرز، نرخ كرايه تاكسيهاي فعال در خط شريفيه به قزوين و بالعكس در سال 1402 مبلغ 110.000 ريال بابت كرايه هر مسافر و مبلغ 10.000 ريال مازاد بر آن جهت گردشي داخل شهر شريفيه در نظر گرفته شود. که در کمیسیون حمل و نقل به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

521 – مقرر گردید، حسابداری سالهای  1400 و 1401 شورای اسلامی با اعتباری بالغ بر  000 / 000 / 150 ریال توسط آقای سعید رشوند از ردیف بودجه شورای اسلامی شهر صورت پذیرد.  که در جلسه شورای مطرح گردید. 

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

522 – مقرر گردید طرح مطالعاتی و شناسایی نقاط ضعف، قوت و نیاز سنجی حمل و نقل مناطق مختلف شهر، توسط شهردار محترم بوسیله کارشناسان حمل و نقل انجام و نتیجه را ظرف یکماه به جلسه شورا ارائه نمایند. که در کمیسیون حمل و نقل به تصویب رسیده بود. که در جلسه شورای مطرح گردید. 

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.