524 – نامه شماره 229 / 1402 /  ص مورخ  29/ 01 / 1402  شهردار محترم؛  با توجه به ابلاغ اعتبارات پروژه هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي سال 1401 و نظر به تخصيص اعتبار نقدي به مبلغ  000 / 000 / 150 / 5 از محل اعتبارات استاني و همچنين پيش بيني اعتبار جهت تكميل كتابخانه،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت تكميل ساختمان كتابخانه از طريق استعلام بهاء با اعتباري بالغ بر    

 000 / 000/ 000/ 9 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي ، برنامه توسعه زيرساخت ها، ظرفيت ها و فعاليتها، طرح كمك به تجهييز و مرمت كتابخانه هاي عمومي، پروژه تكميل فاز سفتكاري كتابخانه شهر اقدام نمايد. در جلسه شورای مطرح گردید.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.