525 نامه شماره 329 / 1402 /  ص مورخ  28/ 01 / 1402  شهردار محترم؛  با توجه به برگزاري مناقصه خريد جدول و كفپوش و ضرورت داشتن فضاي مناسب جهت انبار و دپوي مصالح خريداري شده ضروريست انبار ساختمان قديم شهرداري كه حجم زيادي آهن قراضه و لوازم پاركي مستعمل و فرسوده را در خود جاي داده است پاكسازي گردد .  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به فروش ضايعات موجود در ساختمان قديم شهرداري، از طريق مزايده عمومي و بر اساس قيمت پايه كارشناسي از محل اعتبارات منابع حاصل از واگذاري دارايي سرمايه اي رديف فروش اموال منقول و اسقاط اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

526  – نامه شماره 330 / 1402 /  ص مورخ  28/ 01 / 1402  شهردار محترم، پيرو نامه شماره 3360 مورخ با توجه به نامه  شماره 2799/ 1401 مورخ 22/ 10/ 1401  واحد فني و عمراني ، مبني بر خريد كفپوش بتني و جدول جهت اجراي پروژه هاي  پياده رو سازي و ترميم جداول در سال 1402  و با استناد به مصوبه شماره 876 / 1401 / 6 / ص مورخ 18 / 11 / 1401 آن شوراي محترم فرايند انجام مناقصه با اعتباري بالغ  بر 000 / 000 / 608 / 40 ریال صورت پذيرفت و با استناد به صورتجلسه كميسيون عالي 328 / 1401 / ص مورخ 28 / 01 / 1402 برنده مناقصه مشخص گرديده است. نظر به اينكه با كشف قيمت حاصله حداقل قيمت اعلامي پيشنهاد دهندگان  در تجديد مناقصه مبلغ 000/ 000/ 500/ 49 ريال مي باشد،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به افزايش اعتبار مذكور  از محل حمل و نقل و ترافيك ، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح احداث و بهسازي پياده رو ها ، پروژه خريد مصالح مورد نياز و انعقاد قرارداد اقدام نمايد.  که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.