527 مقرر گردید زمان دیدار مردمی اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم در مساجد سطح شهر و همچنین گزارش و عملکرد برای شهروندان تنظیم و به مردم اطلاع رسانی گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

528  مقرر گردید؛ مبلغ  000 /000 /000/ 1ریال؛  از بودجه شورای اسلامی شهر توسط شهردار محترم، به شماره حساب 0116465888000 شورای اسلامی شهر واریز گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.