532 مقرر گردید شهردار محترم پیگیری و مکاتبات لازم  را  در خصوص ساماندهی رودخانه ها و همچنین لایروبی آنها و با استفاده از شن و ماسه از همان رودخانه ها از طریق آب منطقه ای استان و شهرستان البرز انجام و نتیجه را به شورا ارائه نمایند. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

533 – مقرر گردید شهردار محترم نسبت به برگزاری مراسمات ورزش همگانی اقدام لازم بعمل آورد و نتیجه را به جلسه شورا ارائه نمایند. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

534   مقرر گردید از تیم محلی شهرداری شریفیه که در مسابقات محلی والیبال استان قهرمان شده اند. تجلیل بعمل آید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

535   به استناد نامه شماره 256 / 1402 / ص مورخ 26 ر/01 /1402 شهردار محترم ؛ با عنايت به نامه وارده به شماره 1402/288مورخ 1402/01/19  خانم فاطمه عبداله پور مالك زميني به مساحت 192.94 مترمربع واقع در خيابان گلستان جنوبي كوچه نيلوفر 8 ( كوچه نسترن سابق) نبش كوچه 6 متري و چمران كه درخواست احداث بنا نموده اند با توجه به بازديد كارشناس شهرسازي مشاهده گرديد بخش اعظم كاربري زمين مورد نظر برابرطرح جامع شهر شريفيه (170.21 متر مربع ) در طرح بازگشايي معبر شهيد چمران قرار ميگيرد.حال نامبرده درخواست تعيين تكليف زمين خود برابر قانون ماده واحده براي صدور مجوز احداث بنا با كاربري مسكوني را دارند. لذا با در نظر گرفتن معبر 10 متری با قانون ماده واحده موافقت گردید .که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

536  – به استناد نامه شماره 255 / 1402 / ص مورخ 26 ر/01 /1402 شهردار محترم؛  با عنايت به نامه وارده به شماره 1402/377/و مورخ 1402/01/19  خانم صغري و خديجه عبداله پور مالك زميني به مساحت 189.54 مترمربع واقع در خيابان گلستان جنوبي كوچه نيلوفر 8 (كروكي پيوست ) نبش چمران و نيلوفركه درخواست احداث بنا نموده اند با توجه به بازديد كارشناس شهرسازي مشاهده گرديد بخش اعظم كاربري زمين مورد نظر برابرطرح جامع شهر شريفيه ( 180.46 متر مربع ) در طرح بازگشايي معبر شهيد چمران بوده و ايشان درخواست تعيين تكليف زمين خود برابر قانون ماده واحده براي صدور مجوز احداث بنا با كاربري مسكوني را دارند. لذا با در نظر گرفتن معبر 10 متری و انتقال کمربندی به کنار رودخانه با قانون ماده واحده موافقت گردید. با قانون ماده واحده موافقت گردید که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.