537 به استناد نامه شماره 480 / 1402 / ص مورخ 10 /02 /1402 شهردار محترم؛  با توجه به درخواست شماره  وارده 737 / 1402 / و مورخ 1402 / 02 / 10 فرمانده حوزه مقاومت شهيد مطهري ، در خصوص تجليل از همسران شهدا  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مشاركت در تهيه هدايا جهت همسران شهدا،  از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي،  برگزاري همايش ها ، نمايشگاه ها و نشست ها  رديف 150207 با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 38 ريال اقدام نماید. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید. 

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

538  – به استناد نامه شماره 479 / 1402 / ص مورخ 10 /02 /1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 812/ 11 مورخ 10/ 02/ 1402 و نامه شماره 716 / 11 مورخ 07 / 02 / 1402  فرماندار محترم شهرستان البرز منضم به صورتجلسه هماهنگي نكو داشت شوراها در خصوص برگزاري مراسم همايش شهرستاني گراميداشت روز شوراها به ميزباني شهر شريفيه،  اين شهرداري در نظر دارد ،  نسبت به برگزاري مراسم جشني با حضور اعضاي شوراهاي اسلامي شهرستان البرز و تجلیل از معلمان نمونه شهر شریفیه، با اعتباري تا سقف  000 / 000 / 750 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي، برنامه و طرح برگزاري همايش ها و نمايشگاه ها و نشست ها ، پروژه برگزاري مراسم همايش شهرستاني شوراي اسلامي شهرستان البرز اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید. 

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

539   – به استناد نامه شماره 432 / 1402 / ص مورخ 09 /02 /1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه وارده شماره 690/ 1402/ و مورخ 07/ 02 / 1402 سر دفتر شماره( 09 )كرج  مبني بر هزينه تنظيم 15 فقره سند غير منقول از جانب بنياد شهيد انقلاب اسلامي به نام شهرداري شريفيه، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت هزينه ثبت نقل و انتقال اسناد به مبلغ تقريبي 000 / 000 / 270 ريال از محل اعتبارات جاري ، هزينه هاي قضائي، ثبتي و حقوقي، رديف هزينه هاي ثبتي، اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید. 

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

540  – مقرر گردید شهردار محترم در اسرع وقت، مکاتبه ای با اداره آب منطقه ای شهرستان البرز، جهت تسطیح و ایجاد یک معبر برای رودخانه غربی تا راه آهن درحریم و بستر رودخانه انجام نمایند.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

541  به استناد نامه شماره 390 / 1402 / ص مورخ 05/02 /1402 شهردار محترم؛ ؛  با توجه به برآورد زير سازي و آسفالت ريزي معابر خاكي سطح شهر در حدود 000 / 000 / 000 / 53 ريال بر اساس فهرست بهاء سال 1402 از طریق مناقصه عمومی،  انجام نمایند. که در کمیسیون عمران با اتفاق آراء به تصویب رسیده  بود. جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

542  به استناد نامه شماره 99 / 1402 / ص مورخ 15 /02 /1402 شهردار محترم؛  با توجه به نامه داخلي شماره 3168 / 1401 مورخ 03/ 12/ 1401 واحد فضاي سبز و  خدمات شهر، مبني بر كمبود آب خام و هزينه بالاي تامين و حمل آب جهت آبياري درختان، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي آبياري قطره اي درختان بلوار شهيد بهشتي و امام علي (ع) ،  با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 200 / 7 ريال ،  از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهري، برنامه توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري، طرح طراحي و احداث فضاي سبز منطقه اي، پروژه آبياري قطره اي درختان اقدام نمايد. که در کمیسیون عمران با اتفاق آراء به تصویب رسیده بود. جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

  ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.