543 مقرر گردید، آقای  حسن بهتویی به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر، پیگیری تاسیس باشگاه فرهنگی، ورزشی شورا و شهرداری،  با توجه به مصوبات قبلی انتخاب و در اسرع وقت نتیجه را به جلسه شورا ارائه نمایند. که در جلسه کمیسیون ورزش به تصویب رسیده بود . در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

544  – مقرر گردید به استناد بند 2 تبصره 4 شرح وظایف شورای شهر ماده 80 شورای اسلامی شهر با هماهنگی اداره ورزش و جوانان استان و شهرستان، نسبت به فعال نمودن هیات های ورزشی در سطح شهر اقدام و نسبت به ارائه برنامه های این هیات ها  در جلسه شورای اسلامی شهر پیگیری گردد. که در کمیسیون ورزش به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

545   – مقرر گردید شهردار محترم با هماهنگی اداره ورزش و جوانان، نسبت به برگزاری همایش پیاده روی خانواده در فصل بهار اقدام نمایند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

546   – مقرر گردید به استناد بودجه سال 1402  با توجه به اولویت ورزش در شهر شریفیه، شهردار محترم نسبت به برگزاری مناقصه ایجاد زمین چمن مصنوعی، با توجه به بودجه مصوب سال 1402 در اسرع وقت اقدام نماید. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

547  –  مقرر گردید، با توجه به مناسبت هفته هلال احمر از مسئول خانه هلال شهرشریفیه تجلیل بعمل آید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

548 – به استناد نامه شماره 480 / 1402 / ص مورخ 15 /02 /1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه داخلي  شماره 119/ 1402  مورخ 20/ 01/ 1402 سرپرست محترم روابط عمومي، مبني بر تقدير و تشكر از تيم واليبال شهر شريفيه كه موفق به كسب مقام قهرماني در مسابقات جشنواره فرهنگي، ورزشي بهار در بهار محلات استان قزوين شده اند، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تقدير از اعضاء تيم پنج نفره با اعتباري بالغ بر 000 / 000/ 50 ريال از محل اعتبارات فصل پنجم كمك هاي بلاعوض رديف 150208 كمك به بخش عمومي (  ورزشي ) اقدام نمايد. که در جلسه کمیسیون ورزش مطرح و به تصویب رسید. ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهدگرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.