563  به استناد نامه شماره 751 / 1402 مورخ 27 / 02 / 1402 شهردار محترم؛ با توجه به تخليه قير به مقدار 138 تن از محل سهميه قير از محل بند (ه) تبصره (1) بودجه سال 1401 ارسالي توسط شركت فراوري قير نگين ماهنشان  با ارزش ريالي 000/ 380 / 869/ 11  ريال كه به كارخانه آسفالت و بتن كاسپين تحويل گرديده استاينك اين شهرداري در نظر دارد به پيوست صورتجلسه تهاتر قير شهرداري شريفيه با آسفالت كارخانه آسفالت و بتن كاسپين نسبت به خريد آسفالت بر اساس قيمت هر تن آسفالت 000 / 000 / 14 ريال ( هزينه توليد آسفالت 40% قيمت مصوب فروش آسفالت مي باشد ) اقدام نمايد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

564  به استناد نامه شماره 813 / 1402 / ص مورخ 31 /02/ 1402 شهردار محترم؛ با عنايت به نامه وارده به شماره 1402/1176مورخ 1402/02/27 آقاي ذولفعلي غلامي مالك زميني به مساحت 172.22 مترمربع واقع در خيابان گلستان جنوبي كوچه آفتابگردان 2 كه درخواست احداث بنا نموده اند با توجه به بازديد كارشناس شهرسازي مشاهده گرديد بخش اعظم كاربري زمين مورد نظر برابرطرح جامع شهر شريفيه (159.57 متر مربع ) در فضاي سبز و متراژ 6.45 متر مربع درطرح بازگشايي معبر شهيد چمران قرار ميگيرد. لذا نامبرده درخواست تعيين تكليف زمين خود برابر قانون ماده واحده براي صدور مجوز احداث بنا با كاربري مسكوني را دارند. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود.  در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

565  به استناد نامه شماره 828 / 1402 / ص مورخ 31 /02/ 1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 595 / 1402 مورخ 31/ 02 / 1402 روابط عمومي مبني بر برگزاري مراسم پياده روي خانوادگي و جشن روز دختر، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به برگزاري مراسم مذكور، از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي، برنامه برگزاري همايش ها ، نمايشگاه ها و نشست ها، پروژه برگزاري مراسم پياده روي خانواده و روز دختر، با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 600 ريال اقدام نمايد. که در کمیسیون ورزش به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم  در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.